Zakończono prace w kilku pracowniach do praktycznej nauki zawodów

2018-02-09, Piątek
 

W pomieszczeniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" zakończono kompleksowe remonty w pracowni mechatronicznej, pracowni odnawialnych źródeł energii oraz 8 kompletów termomodernizowanych świetlików dachowych.
W pomieszczeniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 odebrano pracownię murarsko-tynkarską z zapleczem magazynowym i szatniowym oraz przebudowany węzeł sanitarny na parterze- WC męskie uczniów wraz z dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Ponadto trwają prace remontowe w pracowniach:
- pomiarów elerktrycznych, pracowni technicznej, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn, pracowni CAD/CAM wraz z niezbędnymi robotami instalacyjnymi wodnymi i kanalizacyjnymi w CKZiU nr 2 "Mechanik",
- pracowniach gastronomicznych z zapleczem szatniowym, pracowni architektury krajobrazu w CKZiU nr 1.

Kontynuowane są również prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i oddymiania klatek schodowych oraz oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego.

Powiat raciborski realizuje inwestycję w ramach projektu pn.: "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim". Celem przedsięwzięcia jest stworzenie 18 nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodów w CKZiU nr 1 oraz nr 2 „Mechanik. Pracownie zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości ponad 1,5 mln zł.

Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2018 r., jego łączna wartość wynosi 5.074.078,83 zł, a pozyskane dofinansowanie ponad 4 miliony złotych. Wkład własny powiatu to kwota ponad 700 tysięcy złotych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII “Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 12.2. “Infrastruktura kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 12.2.2 “Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego”.

Logo_efrr

wszystkie
początek strony