początek strony

Powiatowy Urząd Pracy

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawców

2015-03-10, Wtorek

W związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 355,6 tys. zł na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu ogłasza nabór wniosków na ten cel.

Prawidłowo i czytelnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do 20 marca 2015 r.

Priorytety wydatkowania środków na działania powiatowych urzędów pracy finansowane z KFS corocznie ustala minister do spraw pracy na podstawie opinii Rady Rynku Pracy. W roku 2015 priorytetem jest kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i powyżej. Oznacza to, że środki te nie mogą być obecnie adresowane do innej grupy wiekowej. Ponadto wsparcie ze środków KFS powinno być kierowane w pierwszej kolejności do:
1. Branż/przedsiębiorstw restrukturyzowanych: górnictwo węglowe
2. Pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej
3. Branż/zawodów, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników, w tym:
- branża transportowa w zawodach: kierowcy ciężarówek, maszyniści kolejowi PKP
- branża usług opiekuńczych.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu / pokój 17, I piętro / lub pod nr tel. 32 415 45 50 wew. 220, 221

Wniosek i formularz dostępne na stronie: http://www.pup-raciborz.pl/aktualnosci/aktualnosci_lista/NAB%C3%93R_WNIOSK%C3%93W_O_DOFINANSOWANIE_KOSZT%C3%93W_KSZTA%C5%81CENIA_USTAWICZNEGO_PRACOWNIK%C3%93W_I_PRACODAWC%C3%93W_ZE_%C5%9ARODK%C3%93W_KRAJOWEGO_FUNDUSZU_SZKOLENIOWEGO/idn:482.html

wszystkie