Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu

2020-07-20, Poniedziałek
 

Starosta Raciborski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

-  określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
-  wykształcenie wyższe; preferowane ekonomia, administracja,organizacja i zarządzanie, turystyka i rekreacja,
- co najmniej 5 – letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku
- znajomość tematyki z zakresu sportu,
- przedstawienie autorskiej koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej jednostki wraz z wizją rozwoju zgodnie z zakresem działania określonym w statucie  na najbliższe 5 lat.

 Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
- znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, sportu, samorządu powiatowego, pracowników samorządowych i ochrony danych osobowych, Kodeksu pracy i Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- zdolności menadżerskie, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, zarządzania projektami, dobrej organizacj pracy oraz umiejętność negocjacji,
- odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, otwartość, dyspozycyjność,
- wysoka kultura osobista,
- doświadczenie w organizowaniu i realizowaniu projektów z obszaru kultury fizycznej, turystyki, rekreacji, promocji zdrowia i wychowania fizycznego.

 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- kierowanie działalnością Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, w szczególności organizowanie jego pracy i
   reprezentowanie go na zewnątrz,
- sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Centrum oraz zapewnienie realizacji zadań organizacyjnych, finansowo-księgowych, kadrowych należących do kompetencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego,
- administrowanie majątkiem Centrum, dbanie o jego należny stan, prawidłowe jego wykorzystywanie i właściwe zabezpieczenie.

Oferty należy składać do 07.08.2020 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy to 01.09.2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 459 73 74 oraz dostępne na : www.bip.powiatraciborski.pl

wszystkie
początek strony