początek strony

Starostwo Powiatowe

Nagrody dla pracowników socjalnych – składanie wniosków do 31 lipca br.

2008-07-07, Poniedziałek

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznane będą nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązanie w pomocy społecznej.

Nagrody przyznawane będą w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych i osób fizycznych działających w obszarze pomocy społecznej oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2005 r. o pomocy społecznej.

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (40-032, Katowice, ul. Powstańców 41 A) w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2008 r.
Więcej informacji o wniosku można uzyskać w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 7, tel. 032 415 44 08 wew. 308.


wszystkie