początek strony

Starostwo Powiatowe

Pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

2008-04-04, Piątek

Osoby niepełnosprawne oraz pracodawcy zatrudniający takie osoby, podobnie jak w ubiegłych latach, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na ostatniej sesji, 18 marca br., przyjęta została uchwała Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2008 roku.Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez:

 •  Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu (kontakt – tel. 032 415 45 50):
  a) finansowanie kosztów staży osób niepełnosprawnych,
  b) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
  c) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
  d) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  e) zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy,
  f) refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne,
  g) zwrot kosztów w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla niepełnosprawnych, adaptacją pomieszczeń zakładu pracy dla osób niepełnosprawnych, adaptacją lub nabyciem urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy, rozpoznaniem przez służby medycyny pracy wcześniej wymienionych potrzeb,
  h) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego,
  i) udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (kontakt – tel. 032 415 20 28)
  a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

wszystkie