początek strony

Starostwo Powiatowe

Przetarg na "Widok" rozstrzygnięty

2008-08-11, Poniedziałek

5 sierpnia 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6 ( I piętro, pokój nr 24) zorganizowano przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Widokowej 37, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 270/2, (k.m. 16), obręb Brzezie o powierzchni 0,8100 ha.

Osoby dopuszczone do przetargu.
Jan Weselak – Agencja Obsługi Nieruchomości.

Osoby niedopuszczone do przetargu.
Brak takich osób.

Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 228.000 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych ).
Ustalono cenę wywoławczą w wysokości 230.000 zł ( słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych ).
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 233.000 zł ( słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych ).

Najwyższą cenę zaoferował Pan Jan Weselak – Agencja Obsługi Nieruchomości.

Ogłoszenie wyniku przetargu, stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości nastąpi dnia 12 sierpnia 2008 r.


wszystkie