początek strony

Starostwo Powiatowe

To warto wiedzieć – płatności obszarowe w 2008 roku

2008-04-04, Piątek

Przez dwa najbliższe miesiące, od 15 marca do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych na rok 2008. Każdy, kto zrobi to po tym terminie działa przeciw własnej kieszeni, albowiem otrzyma mniej pieniędzy. Zgodnie bowiem z przepisami kwota płatności dla tych, którzy złożą wnioski po 15 maja, tzn. między 16 maja a 9 czerwca 2008 roku, zostanie pomniejszona o 1 procent za każdy dzień zwłoki. Warto zatem, dla własnego interesu, dotrzymać terminu i złożyć wniosek do 15 maja. Tym bardziej, że w tym roku z uwagi na wprowadzenie nowych płatności, do rolników może trafić znacznie więcej pieniędzy.

Co nowego w płatnościach?

Po raz pierwszy w tym roku rolnicy mogą na jednym formularzu wniosku ubiegać się o przyznanie nowych rodzajów płatności bezpośrednich. Dotyczy to oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatności do pomidorów) oraz przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich.

Od 2008 r. wprowadzona została oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów). Płatność do pomidorów przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności oraz w roku gospodarczym 2006/2007 (rok referencyjny) dostarczył pomidory do przetworzenia, zgodnie ze świadectwami dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa.

Wprowadzone zostały także po raz pierwszy przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, przyznawane do powierzchni uprawy truskawek i malin, objętej umową o przetwórstwo albo zobowiązaniem do realizacji dostawy.
Stawka przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich wynosi maksymalnie 400 euro/ha i składa się z pomocy wspólnotowej (230 euro/ha) oraz uzupełniającej ją pomocy krajowej (do 170 euro/ha).

Warto zwrócić uwagę, że w tym roku, rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przysługują także płatności uzupełniające do powierzchni określonych upraw podstawowych, położonych na działkach rolnych objętych wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej.

Płatności uzupełniające przysługują do powierzchni uprawy traw, uprawianych na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy, położonych na działkach rolnych objętych wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej. Płatność przysługuje do powierzchni uprawy, z której pochodzą pasze objęte umowami lub deklaracjami dostaw. Umowa dostawy musi być zawarta z zatwierdzonym przez Agencję Rynku Rolnego podmiotem skupującym zielonkę do produkcji suszu paszowego lub zatwierdzonym przedsiębiorstwem przetwórczym produkującym susz paszowy.

Również w 2008 roku rolnicy mogą ubiegać się o płatności uzupełniające do powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany, położonych na działkach rolnych objętych wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej. Płatność przysługuje, jeżeli uprawy roślin zostały objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie.

Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przysługuje płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, położonych na działkach rolnych objętych wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano mu płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., tzw. płatność niezwiązana z produkcją.

Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednej nowości. Od 2008 r. zostały wprowadzone nowe wymagania dotyczące dobrej kultury rolnej. Dotyczy to rolników, którzy uprawiają zboża. Pszenica, żyto, owies i jęczmień mogą być uprawiane na tej samej powierzchni nie dłużej niż przez 3 lata.

Szczegółowe zasady wypełniania wniosków zawarte zostały w instrukcji, którą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozesłała wraz z wnioskami do wszystkich dotychczasowych beneficjentów dopłat. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do prawidłowego wypełnienia wniosku, rolnicy mogą korzystać z informacji udzielanych przez pracowników Biur Powiatowych, Oddziałów Regionalnych ARiMR, a także Ośrodków Doradztwa Rolniczego i na bieżąco w funkcjonującej bezpłatnej infolinii pod numerem 0 800 38 00 84.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
e-mail: info@arimr.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 0-800-38-00-84

wszystkie