początek strony

Starostwo Powiatowe

Wyniki naboru do szkół prowadzonych przez powiat raciborski

2019-07-16, Wtorek

W dniu 16 lipca br. odbyła się symulacja i przydział kandydatów do szkół prowadzonych przez powiat raciborski. Zakwalifikowano ogółem 1854 uczniów z dwóch roczników, tj. po  Gimnazjum: 905 uczniów, a po szkole podstawowej 949 uczniów.

Przydzielono do szkół podległych powiatowi raciborskiemu:
-  po Gimnazjum –  884 uczniów,
-  po Szkole Podstawowej -   928 uczniów.
(Liceum Plastyczne nie brało udziału w elektronicznym naborze).

Łączna liczba oddziałów uruchomionych po Gimnazjum 29 + 1 oddział Liceum Plastycznego,  w tym:
Po Gimnazjum:
Licea Ogólnokształcące - 10 oddziałów – 33,3%
Liceum Plastyczne - 1 oddział - 3,3%,
Technika - 13 oddziałów - 43,3 %,
Branżowe Szkoły I Stopnia - 6 oddziałów - 20,1%.

Po Szkole Podstawowej: 30 + 1 oddział Liceum Plastycznego:
Licea Ogólnokształcące- 10 oddziałów - 32,2 %
Liceum Plastyczne- 1 oddział - 3,2%,
Technika- 13 oddziałów – 41,9%,
Branżowe Szkoły I Stopnia - 7 oddziałów - 22,7%.

Łącznie po Gimnazjum i Szkole Podstawowej do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski dostało się 1854 uczniów do 61 oddziałów.
Liceum Ogólnokształcące- 20 oddziałów - 32,8 %,
Liceum Plastyczne - 2 oddziały - 3,3%,
Technikum - 26 oddziałów - 42,6 %,
Branżowe Szkoły I Stopnia – 13 oddziałów - 21,3 %.

Przypominamy, iż w terminie od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu. Od 16 lipca br. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą wydawały skierowania do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

wszystkie