początek strony

Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Projekt "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"

Indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, płatne praktyki i staże, wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni oraz doposażenie szkoły w sprzęty i pomoce dydaktyczne. Od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r. 100 uczniów i 15 nauczycieli „Mechanika” skorzysta z oferty projektu. Zaplanowanych jest 900 godzin dodatkowego doradztwa zawodowego dla uczniów. 70 uczniów weźmie udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych. W ramach kursów certyfikowanych 15 nauczycieli zdobędzie nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach.

Wartość całkowita projektu: 1.784.890,86 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 1.517.157,23 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 178.489,09 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego:
- finansowy: 56.034,54 zł
- rzeczowy: 33.210,00 zł.
Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 31.08.2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku
pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni.

Fot.: CKZiU nr 2.

 Projekt "Małemu Człowiekowi”

Projekt skierowany jest do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do już funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W projekcie weźmie udział 76 osób.

Wartość całkowita projektu: 164.426,03 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 152.916,21 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 11.509,82 zł
Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 31.10.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

 Projekt "Drugiemu Człowiekowi”

Projekt realizowany jest w partnerstwie z sześcioma Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu raciborskiegow i skierowany jest do 322 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, a także osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych po opuszczeniu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnicy zostaną objęci działaniami w ramach aktywnej integracji w formie: warsztatów rozwoju osobistego, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, zajęć o charakterze integracyjnym (wycieczki, festyn).

Wartość całkowita projektu: 3.085.390,00 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2.622.581,50 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 462.808,50 zł
Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe.