początek strony

Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Znalezione obrazy dla zapytania logo rpo śląskie efs

 Projekt "Małemu Człowiekowi”

Projekt skierowany jest do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do już funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W projekcie weźmie udział 76 osób.

Wartość całkowita projektu: 164.426,03 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 152.916,21 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 11.509,82 zł
Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 31.10.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

 Projekt "Drugiemu Człowiekowi”

Projekt realizowany jest w partnerstwie z sześcioma Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu raciborskiegow i skierowany jest do 322 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, a także osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych po opuszczeniu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnicy zostaną objęci działaniami w ramach aktywnej integracji w formie: warsztatów rozwoju osobistego, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, zajęć o charakterze integracyjnym (wycieczki, festyn).

Wartość całkowita projektu: 3.085.390,00 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2.622.581,50 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 462.808,50 zł
Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe.