Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych



Nazwa zadania: „Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu”

 

Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych



Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic”


Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz”

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich  od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3  od strony DW 919"

Nazwa zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu"

Nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu"

 Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina"
 


Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych




 
 
Nazwa zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie geodezyjnym Krowiarki”


Nazwa zadania: „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie geodezyjnym Gamów”

Nazwa zadania: „Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg”

Nazwa zadania: „Dostawa rębaka ciągnionego do gałęzi z napędem własnym na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg”

Nazwa zadania: „Wzmocnienie konstrukcji czesci budynku sali gimnastycznej w ZSO Nr 1 w Raciborzu"

Nazwa zadania: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obrębie geodezyjnym Bojanów”

 

Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)




 Nazwa zadania: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589"

 Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416”

 

Zadania dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa




Nazwa zadania: „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-2+313, a także remont odcinków tej drogi w kilometrażach 0+950-1+580 i 2+050-2+288”

Nazwa zadania: „Remont jezdni, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice – Owsiszcze w kilometrażach: 0+000-0+354, 0+418-0+551 i 1+774-4+248”

Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S w Sławikowie w kilometrażu 0+455-1+150”

Nazwa zadania: „Remont przepustu pod drogą powiatową nr 3524S w Krowiarkach w kilometrażu: 5+551”

 Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3530S Bojanów – Borucin, w kilometrażu 0+661-1+932”

 Nazwa zadania: „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529S Borucin – Bolesław – Tworków w kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+899-4+890, 5+627-5+777 i  6+997-7+827”

 

początek strony