początek strony

Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

 Projekt "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1"

Powiat Raciborski pozyskał ponad 610 tys. złotych dofinansowania do projektu pt. "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu". W przedsięwzięciu udział weźmie 42 uczniów i 11 nauczycieli z Budwolanki, Ekonomika i Gastronomika.

W ramach projektu uczniowie zawodów:
-technik budownictwa,
-technik ochrony środowiska,
-technik analityk,
-technik organizacji reklamy,
-technik hotelarstwa,
-technik architektury krajobrazu,
-technik żywienia i usług gastronomicznych,
skorzystają z oferty dodatkowych kursów zawodowych wybranych podczas indywidualnych godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto wezmą udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych, odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej, a także zajęcia pozaszkolne i wizyty studyjne w firmach. Natomiast nauczyciele zdobędą nowoczesne kwalifikacje i kompetencje.

W ramach projektu doposażonych zostanie 8 pracowni kształcenia zawodowego, z których uczestnicy objęci wsparciem będą mogli korzystać.

Wartość całkowita projektu: 646 730,63 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 549.721,03 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 64 673,06 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego (5%)
- finansowy: 12 226,04 zł
- rzeczowy: 20 110,50 zł

Jednostki realizujące: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu i Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 28.02.2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni.

https://www.powiatraciborski.pl/pics/_news/37/ckziu1_midi.jpg

Fot.: CKZiU nr 1

Aktualne informacje o realizacji projektu:
Informacja z dnia 13.02.2019 r.
Informacja z dnia 19.02.2019 r.

Informacja z dnia 20.05.2019 r.

 

Projekt "AS-Szkolna Akademia Sukcesu"

Od stycznia 2018 r., przez dwa lata, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu będzie realizować projekt pn. “AS-Szkolna Akademia Sukcesu”.
 
140 uczniów szkoły – z klas szkoły podstawowej, ponadpodstawowej i przysposabiającej do pracy - będzie brać udział w zajęciach obowiązkowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, które będą rozwijać ich kompetencje kluczowe i zawodowe. Udział uczniów w zajęciach przysłuży się zwiększeniu ich szans na rynku pracy oraz umożliwi im wybór zawodu dostosowanego do ich indywidualnych możliwości i potrzeb.
 
Wszystkie działania zostały zaplanowane zgodnie z potrzebami i możliwościami osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem. W ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, materiały, podręczniki, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz zgodne z uniwersalnym projektowaniem. Praktycznie od podstaw zostanie utworzona nowoczesna pracownia matematyczna wyposażona w tablicę multimedialną oraz laptopy dla uczniów oraz nauczyciela. Pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna wzbogaci się o nowe pomoce dydaktyczne. Także gabinety specjalistyczne takie jak: logopedyczny, integracji sensorycznej, terapii snoelezen, dogoterapii i inne zostaną kompleksowo wyposażone w specjalistyczny sprzęt i pomoce dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Na terenie szkolnego placu zabaw powstanie ścieżka sensoryczna.  Do szkoły zakupiony zostanie również schodołaz służący do łatwego, szybkiego i bezpiecznego transportu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W ramach wolontariatu nauczyciele szkoły przeprowadzą ponad 1600 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych- logopedycznych, EEG Biofeedback, korekcyjno-kompensacyjnych,  terapii ręki, integracji sensorycznej, choreoterapii, terapii snoelezen, dogoterapii, treningu umiejętności społecznych, EPR, PECS  i innych. W ramach kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach krawieckich, ogrodniczych, cukierniczych, małego konstruktora czy zajęciach komputerowych dla uczniów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Sprawdzą swoje predyspozycje zawodowe w ramach dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego a także podczas wyjazdów studyjnych.
W projekcie przewidziane jest również wsparcie dla nauczycieli szkoły, którzy wezmą udział w szkoleniach, warsztatach, studiach podyplomowych poszerzających zakres programowy i metodyczny realizowany w placówce.
 
Wartość projektu po zmianie: 496.354,09 zł
Dofinansowanie z EFS: 421.900,97 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 24.817,71 zł
Wkład własny: 49.635,41 zł

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.
Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Strona projektu: http://www.e-zssraciborz.pl/index.php/o-projekcie

Fot.: ZSS Racibórz.

Aktualne informacje o realizacji projektu:
Informacja z dnia 11.05.2018 r.

Informacja z dnia 27.02.2019 r.

Informacja z dnia 21.10.2019 r.

 Projekt "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"

Indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, płatne praktyki i staże, wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni oraz doposażenie szkoły w sprzęty i pomoce dydaktyczne. Od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r. 100 uczniów i 15 nauczycieli „Mechanika” skorzysta z oferty projektu. Zaplanowanych jest 900 godzin dodatkowego doradztwa zawodowego dla uczniów. 70 uczniów weźmie udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych. W ramach kursów certyfikowanych 15 nauczycieli zdobędzie nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach.

Wartość całkowita projektu: 1.784.890,86 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 1.517.157,23 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 178.489,09 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego:
- finansowy: 56.034,54 zł
- rzeczowy: 33.210,00 zł.
Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 31.08.2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku
pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni.

Fot.: CKZiU nr 2.

Aktualne informacje o realizacji projektu:
Informacja z 22.03.2018 r.

Informacja z 01.03.2019 r.