Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

 Projekt "Akademia Równych Szans"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem projektu jest Powiat Raciborski.
Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.


Przedmiotem projektu jest wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSS w Raciborzu oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówce.

Projekt pozwoli na osiągnięcie efektów w postaci wyposażenia placówki w zaplecze techniczne - doposażenie pracowni w sprzęt TIK, wsparcie min. 80 uczniów (29 dziewcząt i 51 chłopców) w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych (dzięki udziałowi w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych), doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych min. 12 nauczycieli (11 kobiet oraz 1 mężczyzna), objęcie uczestników szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych,

Całkowita wartość projektu wynosi 294 606,18 zł, w tym:
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich (EFS - 85%): 250 415,25 zł,
- dofinansowanie z Budżetu Państwa (5%): 14 730,31 zł,
- wkład własny Powiatu Raciborskiego: 29 460,62 zł.

Okres realizacji projektu 10.01.2022 r. – 30.06.2023 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

 Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

 Projekt "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II"

Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem projektu jest Powiat Raciborski.
Jednostką realizującą jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.


Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Raciborzu oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 56 uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz umożliwienie 10 nauczycielom teoretycznego i praktycznego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w formie pakietu kursów i szkoleń zawodowych oraz umiejętności uniwersalnych dostosowanych do wymogów rynku pracy.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • przeprowadzenie dla uczniów indywidualnej ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego z wykorzystaniem ponadprogramowych form edukacyjnych,
  • udział uczniów w kursach certyfikowanych przewidzianych dla różnych klas i zawodów technikum i szkoły branżowej I stopnia,
  • udział uczniów w kursie Prawa Jazdy
  • skierowanie uczniów na  staże zawodowe do firm.
  • udział uczniów w wizytach studyjnych/warsztatach/zajęciach laboratoryjnych u pracodawców

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zrealizowane zostaną wizyty studyjne w firmach, warsztaty pozaszkolne w firmach oraz zajęcia laboratoryjne u pracodawców
Całość powyższych działań ma pomóc w ułatwieniu przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia absolwentów szkoły.
W celu zachowania stabilności i ciągłości procesu edukacji, wsparciem objętych zostanie także 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych, pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących udział w projekcie.
Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w CKZiU nr 1, zostanie osiągnięte również poprzez doposażenie pracowni szkolnych, tak by spełniało wymogi nowoczesnego rynku pracy. Projekt uwzględnia doposażenie 7 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny m.in. do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 856 347,20 PLN, w tym:
- Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi: 1 577 895,12 zł,
- Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 185 634,72 zł,
- Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 92 817,36 zł.

Okres realizacji projektu 01.09.2020 r. – 31.12.2022 r.

Informacje o projekcie:
http://www.ckziu1raciborz.idsl.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-nowym-projekcie-unijnym/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

Projekt "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" w Raciborzu, etap II"

Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem projektu jest Powiat Raciborski.
Jednostką realizującą jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechank" w Raciborzu.


Indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, płatne staże uczniowskie, wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni oraz doposażenie szkoły w sprzęty i pomoce dydaktyczne. W ciągu 28 miesięcy trwania projektu 60 uczniów i 12 nauczycieli CKZiU nr 2„Mechanik” w Raciborzu skorzysta z oferty 300 godzin dodatkowego doradztwa zawodowego dla uczniów, płatnych staży uczniowsk. zorganizowanych przy współpracy z pracodawcami. 12 nauczycieli zdobędzie nowoczesne kwalifikacje i kompetencje branżowe. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach.

Wartość całkowita projektu: 1 926 802,08 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 1 637 781,76 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 192 680,21 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 96 340,11 zł.
Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 31.12.2022 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

 Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

Projekt "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - ZSE w Raciborzu, etap II"

Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem projektu jest Powiat Raciborski.
Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.


Indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, płatne staże uczniowskie, wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni oraz doposażenie szkoły w sprzęty i pomoce dydaktyczne. W ciągu 28 miesięcy trwania projektu 52 uczniów i 15 nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu skorzysta z oferty dodatkowego doradztwa zawodowego dla uczniów, płatnych staży uczniowskich zorganizowanych przy współpracy z pracodawcami. 15 nauczycieli zdobędzie nowoczesne kwalifikacje i kompetencje branżowe. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach.

Wartość całkowita projektu: 1 311 599,28 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 1 114 859,38 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 131 159,93 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 65 579,97 zł.
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 30.06.2023 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

początek strony