Projekty realizowane ze środków krajowych

 

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu”

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu” został dofinansowany w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. 
Umowę dofinansowania zadania podpisano 07.06.2022 r.

Zakres obejmuje przebudowę chodników oraz ciągu pieszego wraz z jego poszerzeniem do 2,0 m na długości łącznej 113,05 mb w obrębie ul. Brzeskiej w Raciborzu oraz lokalizację nowego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową i ul. Wiatrakową.

Całkowity koszt zadania: 86 615,76 zł, w tym:

  • Dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego: 43 307,88 zł,
  • Wkład własny: 43 307,88 zł (ze środków Powiatu Raciborskiego i dotacji celowej Miasta Racibórz).

Okres realizacji: 25.07.2022 – 29.09.2022

 

Projekt „Ambulans z przeznaczeniem do stacjonowania w Ośrodku Zdrowia w Krzyżanowicach”

W ramach projektu zakupiony zostanie nowy ambulans sanitarny wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.
Zakup zrealizowany w ramach środków w wysokości 400 tys. zł przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach "Programu wymiany ambulansów".

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: IV kw. 2019 r.

Projekt „Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”

W ramach projektu zakupiony został nowy ambulans sanitarny wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.
Koszt zadania: 497.002,83 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości: 495.000,00 zł.
Wkład własny powiatu: 2.002,83 zł.
Termin realizacji: III kw. 2019 r.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Projekt „Przebudowa ulicy Łąkowej i Kościuszki w Raciborzu”

Zakres inwestycji obejmuje głównie przebudowę odcinka o długości 950 m, w tym:
- przebudowę jezdni wraz z wykonaniem dodatkowego pasa ruchu: prawoskrętu z ul. Tadeusza Kościuszki na ul. Łąkową - poprzez wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz wykonanie nowego pakietu warstw bitumicznych (ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m),
- wykonanie zatok autobusowych wraz z peronem na ul. Łąkowej i ul. Tadeusza Kościuszki,
- przebudowę istniejących chodników i ścieżki rowerowej,
- budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Josepha von Eichendorffa do skrzyżowania z ul. Wandy,
- budowę miejsc postojowych zlokalizowanych równolegle do jezdni ul. Tadeusza Kościuszki,
- przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych,
- przebudowę istniejącego odwodnienia w zakresie wymiany studzienek ściekowych i przykanalików, zabudowa dodatkowych studni rewizyjnych,
-  zabudowę dodatkowych słupów oświetlenia przejść dla pieszych,
- wykonanie aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych i przejazdu rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Łąkową.

Powiat raciborski będzie realizować inwestycję w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019.
Szacowany koszt inwestycji wynosi ponad 6,8 milionów złotych, dofinansowanie budżetu Państwa – 3 miliony złotych, a pozostałą część pokryją powiat raciborski i miasto Racibórz.
Okres realizacji projektu: 2018-2019.

Projekt realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 

początek strony