początek strony

Projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 Projekt "Małemu Człowiekowi”

Projekt skierowany był do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do funkcjonujących już rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W projekcie wzięło udział 76 osób.

Wartość całkowita projektu: 164.426,03 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 152.916,21 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 11.509,82 zł
Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 31.10.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

 Projekt "Drugiemu Człowiekowi”

Projekt realizowany był w partnerstwie z sześcioma Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu raciborskiegow i skierowany był do 322 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, a także osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych po opuszczeniu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnicy zostali objęci działaniami w ramach aktywnej integracji w formie: warsztatów rozwoju osobistego, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, zajęć o charakterze integracyjnym (wycieczki, festyn).

Wartość całkowita projektu: 3.085.390,00 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2.622.581,50 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 462.808,50 zł
Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe.

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

                                     

                                             Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"

Liderem projektu było Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, które współrealizowało projekt z Miastem Żory, Rybnik, Jastrzębie Zdrój oraz powiatem raciborskim, wodzisławskim i rybnickim. Od grudnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu działał Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego. Był to punkt doradczo – szkoleniowy, z usług którego mogły korzystać podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne zainteresowane założeniem stowarzyszenia, fundacji i spółdzielni socjalnych. Wsparcie w ramach projektu obejmowało m.in.: indywidualne i grupowe doradztwo bieżące, doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa, księgowości i marketingu, doradztwo biznesowe, szkolenia umożliwiające poszerzenie oraz nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działalności w sektorze ekonomii społecznej.

W ramach projektu odbyły się również Targi promocyjne dla podmiotów ekonomii społecznej, na których to działające organizacje mogły zaprezentować swoją działalność.

Oprócz wsparcia szkoleniowo – doradczego wszyscy zainteresowani mogli korzystać z zasobów serwisu internetowego www.kooperatywa.com.pl, który jest zbiorem informacji o lokalach miejskich, przetargach, konkursach, planach inwestycyjnych gmin, miast i lokalnego biznesu. W serwisie zamieszczane są także artykuły o najciekawszych pomysłach przedsiębiorców społecznych z terenu Subregionu Zachodniego.

Całkowita kwota projektu: 3 899 183,10 zł
Kwota dofinansowania dla Powiatu Raciborskiego: 186 729,66 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 0 zł
Okres realizacji projektu: 01.11.2012 r. – 30.06.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Projekt "Mam zawód – mam pracę w regionie"

Projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach) w partnerstwie z powiatami i miastami na prawach powiatu oraz ze Śląskim Kuratorium Oświaty.

Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, tj. Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

W ramach projektu uczniowie uczestniczący w w/w projekcie objęci zostali konsultacjami zawodowymi indywidualnymi i grupowymi, dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i pozaszkolnymi. Zdobyli również nowe doświadczenia i kwalifikacje zawodowe, które zostały potwierdzone certyfikatami. Uczniowie skorzystali również z wizyt studyjnych u pracodawców. W ramach projeku wsparciem objęto 425 uczniów.
Dzięki projektowi „Mam zawód - mam pracę w regionie” uczestniczące szkoły zostały wyposażone w nowoczesne materiały dydaktyczne.

Całkowita kwota projektu: 1 275 804,61 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 093 494,61 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 182 310,00 zł
Okres realizacji projektu:  od 01.09.2011 r. do 28.02.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Projekt "Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin  i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego"

Projekt realizowany w Partnerstwie przez:
Miasto Brzeg - Partner Projektu - www.brzeg.pl 
Miasto Głuchołazy - Partner Projektu – www.glucholazy.pl
Miasto Kędzierzyn - Koźle -Partner Wiodący- Lider Projektu -  www.kedzierzynkozle.pl
Gmina Kornowac - Partner Projektu – www.kornowac.pl
Gmina Krzyżanowice - Partner Projektu – www.krzyżanowice.pl
Gmina Pietrowice Wielkie - Partner Projektu – www.pietrowicewielkie.pl
Miasto Pszów - Partner Projektu – www.pszow.pl
Miasto Racibórz - Partner Projektu -  www.raciborz.pl
Miasto Radlin - Partner Projektu – www.radlin.pl
Miasto Rydułtowy - Partner Projektu – www.rydultowy.pl
Powiat Brzeski - Partner Projektu – www.powiatbrzeski.pl
Powiat Raciborski - Partner Projektu - www.powiatraciborski.pl

Celem projektu było zapewnienie optymalnej jakości wykonywania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego poprzez usprawnienie zarządzania procesami ich realizacji przez urzędy projektodawców.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
- Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej w 12 urzędach beneficjentów.
- Wdrożenie optymalnych modeli oraz 4 nowych lub modyfikacja 7 istniejących systemów elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach beneficjentów.
- Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi zarządzania ryzykiem w 12 urzędach beneficjentów.
- Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji klientów w 12 urzędach beneficjentów.
- Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji pracowników w 12 urzędach beneficjentów.
- Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi  wartościowania stanowisk pracy w 12 urzędach beneficjentów.
- Wdrożenie nowych systemów zarządzania jakością  zgodnych z PN – EN  ISO 9001 : 2001 w 9 urzędach beneficjentów lub rozwój i  doskonalenie istniejących w 3 urzędach beneficjentów.

Całkowita kwota projektu: 4 476 596 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 350 516 zł
Wkład własny partnerów: 126 080 zł
Okres realizacji projektu:  01.11. 2008 r. - 31.12.2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału  administracji samorządowej”, Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania  w administracji samorządowej ”.
 

Projekt "Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy"

Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 Zasadniczych Szkołach Zawodowych w Powiecie Raciborskim oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności ogólnych 800 uczniów oraz 50 nauczycieli tych szkół służące zwiększeniu ich zdolności do przyszłego zatrudnienia i szans na nowoczesnym rynku pracy poprzez opracowanie i wdrożenie do realizacji programów rozwojowych szkół.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
Zad.1 Promocja projektu - oparta na wizualizacji projektu, kampanii outdoorowej i medialnej.
Zad.2 Konferencja inaugurująca i zamykająca projekt-promująca i upowszechniająca ideę i rezultaty projektu.
Zad.3 Rekrutacja, organizacja i monitoring zajęć.
Zad.4 Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne, w tym m.in.: podstawowy kurs spawania w osłonie gazów obojętnych elektrodą topliwą MAG, (CO2) lub elektrodą nietopliwą TIG (argon), kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym. kurs obsługa maszyn sterowanych numerycznie (CMC) tokarki oraz frezarki, kurs elektroenergetyczny- elektryk do 1KV, kurs obsługi agregatu tynkarskiego oraz tokarko – frezarki, kurs artystycznego układanie roślin oraz obsługi kasy fiskalnej.
Zad.5 Kursy informatyczne certyfikowane MCP, MCSA i ECDL.
Zad.6 Zajęcia pozalekcyjne i doradztwo zawodowe-objęły nauczanie języków obcych w zakresie wyuczanej specjalności zawodowej oraz zajęcia informatyczne z zakresu: systemów i sieci komputerowych, oprogramowania biurowego, programowania strukturalnego i obiektowego.
Zad. 7 "Edukacja zawodowa w praktyce". Pilotażowy program współpracy szkół i pracodawców-realizowany będzie poprzez warsztaty pozaszkolne, 4 panele dyskusyjne nt. potrzeb lokalnego rynku pracy i doradztwo merytoryczne dla 50 nauczycieli prowadzone przez pracodawców.

Całkowita kwota projektu: 954 417,30 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 832 729,09 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 121 688, 21 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 30.06.2011 r.

Strona projektu: http://inwestycjawprzyszlosc.powiatraciborski.pl/

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Projekt "Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego"

Celem głównym projektu było ułatwienie dostępu do edukacji mieszkańcom małych miejscowości powiatu raciborskiego poprzez cykl działań edukacyjno - promocyjnych.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1) Akcja promocyjna i upowszechniająca rezultaty projektu.
2) "Czas na wiedzę i edukację" - seminarium inaugurujące projekt.
3) Cykl szkoleń (moduł obligatoryjny): „Akademia przedsiębiorczości - agroturystyka”, „Umiejętności interpersonalne”, „Jak budować współpracę na poziomie lokalnym”.
4) Propozycja szkoleń dodatkowych wg zgłaszanych deklaracji (moduł fakultatywny): obsługa komputera i Internetu lub kurs języka obcego (j. angielski, j. niemiecki).
5) Wizyta studyjna w modelowym gospodarstwie agroturystycznym: m.in. zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego, warsztaty z zakresu rolnictwa ekologicznego
i ekoturystyki.
6) Zielona Oaza Kultur - konkurs edukacyjny dla przedszkoli i szkół.
7) „Inspirujące działania” panel dyskusyjny dla uczestników projektu.

Całkowita kwota projektu: 49 360 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 49 360 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 30.04.2010 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006:

                                                                                          
         

Projekt „Program Stypendialny Powiatu Raciborskiego dla uczniów w roku szkolnym 2005/2006”

Wartość projektu: 423 791,00 zł
Okres trwania projektu: od 01.09.2005 do 30.08.2006 r.

Wsparcia udzielono 262 uczniom (w tym 159 kobietom). Projekt zrealizowano w 100% (wskaźniki produktu) i 107 % (wskaźniki rezultatu) – 257 osób uzyskało promocję do następnej klasy (w tym 156 kobiet).

Ogółem wartość udzielonego wsparcia 418 633,42 zł (98,78% wartości projektu).

„Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”

Projekt "Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego"

Wartość projektu: 188 553,60 zł.
Okres trwania projektu: od 03.01.2006 do 29.03.2008 r.

W projekcie uczestniczyło 129 osób pracujących z terenu powiatu raciborskiego, a ukończyło 96 (w tym 53 kobiety).

Łącznie przeprowadzono 250 godzin lekcyjnych zajęć w każdej z 10 grup (5 z języka angielskiego, 5 z języka niemieckiego) o różnym poziomie zaawansowania. W celu zintensyfikowania rezultatów zajęcia odbywały się w wymiarze 180 min. tygodniowo. Zajęcia prowadzone były poza godzinami pracy w porach umożliwiających udział uczestników ze wszystkich gmin powiatu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Projekt „Ze stypendium europejskim w przyszłość – student”

Wartość projektu: 51 000,00 zł
Okres trwania projektu: od 01.03.2006 do 30.09.2006 r.

Wsparcia udzielono 67 studentom (w tym 37 kobietom). Projekt zrealizowano w 98,53% (wskaźniki produktu).

Ogółem wartość udzielonego wsparcia 50 250 zł (98,53% wartości projektu).
Wysokość stypendium wyniosła 150 zł miesięcznie przez 5 miesięcy semestru letniego 2005/2006.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Projekt „Program Stypendialny Powiatu Raciborskiego dla uczniów w roku szkolnym 2006-2007”

Wartość projektu: 520 620,00 zł
Okres trwania projektu: od 01.07.2006 do 31.08.2007 r.

Wsparcia udzielono 278 uczniom (w tym 147 kobietom)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Projekt „Stypendium dla studenta – szansa na przyszłość”

Wartość projektu: 175 000,00 zł
Okres trwania projektu: od 01.07.2006 do 30.04.2007 r.

Wsparcia udzielono 148 studentom (w tym 88 kobietom)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Projekt "Eurostypendium drogą do dyplomu"

Wartość projektu: 435 800,00 zł
Okres trwania projektu: 01.02.2009 r.- 30.09.2009 r.

Wsparcie udzielono 132 studentom z terenu powiatu raciborskiego.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego