Projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Śląski pełni funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa śląskiego. Środki projektu zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:
1) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (zakup laptopów i sprzętu audiowizualnego);
2) zakup środków ochrony osobistej - maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych.

Środki przeznaczone na realizację projektu wynoszą: 542.220,00 zł, w tym z rezerwy celowej budżetu środków europejskich: 456.983,02 zł, tj. 84,28 % oraz rezerwy celowej z budżetu pańśtwa: 85.236,98 zł, tj. 15,72 %.
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 0 zł
Okres realizacji projektu: lipiec - listopad 2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

Projekt "ŚLĄSKIE POMAGA"

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.2.8.
Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, a jednym z Partnerów jest Powiat Raciborski.
Jednostką realizującą jest Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu.

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, projekt jest wsparciem Samorządu Województwa Śląskiego w walce z COVID-19, dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej tj.: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym, zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne.W wyniku  starań Powiatu Raciborskiego, który składał wniosek,  Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  uzyskał dofinansowanie w  kwocie: 83.000,00 zł.   Z uzyskanego wsparcia DPS będzie mógł sfinansować wydatki poniesione w okresie od 1 lutego do 18 grudnia 2020 r. na następujące zadania:

  • Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do wali z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
  • Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

 W ramach 2 naboru wniosków w lutym 2021 r. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dodatkowe dofinansowanie w kwocie: 56.000,00 zł. Z uzyskanego wsparcia DPS będzie mógł sfinansować wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. na następujące zadanie:

  • Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do wali z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

 W ramach 3 naboru wniosków w lipcu 2021 r. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dodatkowe dofinansowanie w kwocie: 301.320,00 zł. Uzyskane wsparcie przeznaczone jest na działania w postaci wypłaty wynagrodzeń, tj. jednorazowych nagród dla pracowników DPS wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021. Jednorazowe nagrody przeznaczone są dla Pracowników DPS realizujących zadania walki z COVID tj. stanowiska pracy bezpośredniej z mieszkańcem ( tj. np. opiekunowie, pokojowe, terapeuci, pracownicy socjalni oraz inne osoby wykonujące prace bezpośrednio z mieszkańcem) z wyłączeniem pielęgniarek i innych zawodów medycznych, które otrzymały wsparcie w ramach projektów finansowanych przez NFZ.

Informacja o Projekcie na stronie lidera: https://sp.rops-katowice.pl/o-projekcie

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

Projekt "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"

Indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, płatne praktyki i staże, wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni oraz doposażenie szkoły w sprzęty i pomoce dydaktyczne. Od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r. 100 uczniów i 15 nauczycieli „Mechanika” skorzysta z oferty projektu. Zaplanowanych jest 900 godzin dodatkowego doradztwa zawodowego dla uczniów. 70 uczniów weźmie udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych. W ramach kursów certyfikowanych 15 nauczycieli zdobędzie nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach.

Wartość całkowita projektu: 1.654.077,06 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 1.405.965,50 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 165.407,71 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 82.703,85 zł, w tym:
- finansowy: 49.493,85 zł
- rzeczowy: 33.210,00 zł.
Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 31.08.2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku
pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni.

Fot.: CKZiU nr 2.

Informacja z 22.03.2018 r.

Informacja z 01.03.2019 r.

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

Projekt "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1"

Powiat Raciborski pozyskał ponad 610 tys. złotych dofinansowania do projektu pt. "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu". W przedsięwzięciu udział wzięło 42 uczniów i 12 nauczycieli z Budwolanki, Ekonomika i Gastronomika.

W ramach projektu uczniowie zawodów:
-technik budownictwa,
-technik ochrony środowiska,
-technik analityk,
-technik organizacji reklamy,
-technik hotelarstwa,
-technik architektury krajobrazu,
-technik żywienia i usług gastronomicznych,
skorzystają z oferty dodatkowych kursów zawodowych wybranych podczas indywidualnych godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto wezmą udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych, odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej, a także zajęcia pozaszkolne i wizyty studyjne w firmach. Natomiast nauczyciele zdobędą nowoczesne kwalifikacje i kompetencje.

W ramach projektu doposażonych zostanie 8 pracowni kształcenia zawodowego, z których skorzystali uczestnicy objęci wsparciem w ramach projektu.

Wartość całkowita projektu: 614 968,50 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 522.723,22 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 61.496,85 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego (5%)
- finansowy: 10 637,93 zł
- rzeczowy: 20 110,50 zł

Jednostki realizujące: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu i Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 28.02.2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni.

https://www.powiatraciborski.pl/pics/_news/37/ckziu1_midi.jpg

Fot.: CKZiU nr 1

Informacje z realizacji projektu:
Informacja z dnia 13.02.2019 r.
Informacja z dnia 19.02.2019 r.
Informacja z dnia 20.05.2019 r.

 

Projekt "AS-Szkolna Akademia Sukcesu"

Od stycznia 2018 r., przez dwa lata, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu realizował projekt pn. “AS-Szkolna Akademia Sukcesu”.
 
125 uczniów szkoły – z klas szkoły podstawowej, ponadpodstawowej i przysposabiającej do pracy -wzięło udział w zajęciach obowiązkowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, które rozwinęły ich kompetencje kluczowe i zawodowe. Udział uczniów w zajęciach przysłużył się zwiększeniu ich szans na rynku pracy oraz umożliwił im wybór zawodu dostosowanego do ich indywidualnych możliwości i potrzeb.
 
Wszystkie działania zostały zaplanowane zgodnie z potrzebami i możliwościami osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem. W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne, materiały, podręczniki, które były dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz zgodne z uniwersalnym projektowaniem. Praktycznie od podstaw została utworzona nowoczesna pracownia matematyczna wyposażona w tablicę multimedialną oraz laptopy dla uczniów oraz nauczyciela. Pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne. Także gabinety specjalistyczne takie jak: logopedyczny, integracji sensorycznej, terapii snoelezen, dogoterapii i inne zostały kompleksowo wyposażone w specjalistyczny sprzęt i pomoce dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Na terenie szkolnego placu zabaw powstała ścieżka sensoryczna. Do szkoły zakupiony został również schodołaz służący do łatwego, szybkiego i bezpiecznego transportu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W ramach wolontariatu nauczyciele szkoły przeprowadzili ponad 1600 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych- logopedycznych, EEG Biofeedback, korekcyjno-kompensacyjnych,  terapii ręki, integracji sensorycznej, choreoterapii, terapii snoelezen, dogoterapii, treningu umiejętności społecznych, EPR, PECS  i innych. W ramach kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych uczniowie uczestniczyli w warsztatach krawieckich, ogrodniczych, cukierniczych, małego konstruktora czy zajęciach komputerowych dla uczniów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczniowie aprawdzili również swoje predyspozycje zawodowe w ramach dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego a także podczas wyjazdów studyjnych.
W projekcie przewidziano również wsparcie dla 23 nauczycieli szkoły, którzy wzięli udział w szkoleniach, warsztatach, studiach podyplomowych poszerzających zakres programowy i metodyczny realizowany w placówce.
 
Wartość projektu: 419.948,65 zł
Dofinansowanie z EFS: 356.956,35 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 20.997,43 zł
Wkład własny: 41.994,87 zł

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.
Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Strona projektu: http://www.e-zssraciborz.pl/index.php/o-projekcie

Fot.: ZSS Racibórz.

Informacje z realizacji projektu:
Informacja z dnia 11.05.2018 r.
Informacja z dnia 27.02.2019 r.
Informacja z dnia 21.10.2019 r.

 Projekt "Małemu Człowiekowi”

Projekt skierowany był do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do funkcjonujących już rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W projekcie wzięło udział 76 osób.

Wartość całkowita projektu: 164.426,03 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 152.916,21 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 11.509,82 zł
Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 31.10.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

 Projekt "Drugiemu Człowiekowi”

Projekt realizowany był w partnerstwie z sześcioma Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu raciborskiegow i skierowany był do 322 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, a także osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych po opuszczeniu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnicy zostali objęci działaniami w ramach aktywnej integracji w formie: warsztatów rozwoju osobistego, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, zajęć o charakterze integracyjnym (wycieczki, festyn).

Wartość całkowita projektu: 3.085.390,00 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2.622.581,50 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 462.808,50 zł
Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe.

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

                                     

                                             Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"

Liderem projektu było Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, które współrealizowało projekt z Miastem Żory, Rybnik, Jastrzębie Zdrój oraz powiatem raciborskim, wodzisławskim i rybnickim. Od grudnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu działał Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego. Był to punkt doradczo – szkoleniowy, z usług którego mogły korzystać podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne zainteresowane założeniem stowarzyszenia, fundacji i spółdzielni socjalnych. Wsparcie w ramach projektu obejmowało m.in.: indywidualne i grupowe doradztwo bieżące, doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa, księgowości i marketingu, doradztwo biznesowe, szkolenia umożliwiające poszerzenie oraz nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działalności w sektorze ekonomii społecznej.

W ramach projektu odbyły się również Targi promocyjne dla podmiotów ekonomii społecznej, na których to działające organizacje mogły zaprezentować swoją działalność.

Oprócz wsparcia szkoleniowo – doradczego wszyscy zainteresowani mogli korzystać z zasobów serwisu internetowego www.kooperatywa.com.pl, który jest zbiorem informacji o lokalach miejskich, przetargach, konkursach, planach inwestycyjnych gmin, miast i lokalnego biznesu. W serwisie zamieszczane są także artykuły o najciekawszych pomysłach przedsiębiorców społecznych z terenu Subregionu Zachodniego.

Całkowita kwota projektu: 3 899 183,10 zł
Kwota dofinansowania dla Powiatu Raciborskiego: 186 729,66 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 0 zł
Okres realizacji projektu: 01.11.2012 r. – 30.06.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Projekt "Mam zawód – mam pracę w regionie"

Projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach) w partnerstwie z powiatami i miastami na prawach powiatu oraz ze Śląskim Kuratorium Oświaty.

Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, tj. Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

W ramach projektu uczniowie uczestniczący w w/w projekcie objęci zostali konsultacjami zawodowymi indywidualnymi i grupowymi, dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i pozaszkolnymi. Zdobyli również nowe doświadczenia i kwalifikacje zawodowe, które zostały potwierdzone certyfikatami. Uczniowie skorzystali również z wizyt studyjnych u pracodawców. W ramach projeku wsparciem objęto 425 uczniów.
Dzięki projektowi „Mam zawód - mam pracę w regionie” uczestniczące szkoły zostały wyposażone w nowoczesne materiały dydaktyczne.

Całkowita kwota projektu: 1 275 804,61 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 093 494,61 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 182 310,00 zł
Okres realizacji projektu:  od 01.09.2011 r. do 28.02.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Projekt "Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin  i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego"

Projekt realizowany w Partnerstwie przez:
Miasto Brzeg - Partner Projektu - www.brzeg.pl 
Miasto Głuchołazy - Partner Projektu – www.glucholazy.pl
Miasto Kędzierzyn - Koźle -Partner Wiodący- Lider Projektu -  www.kedzierzynkozle.pl
Gmina Kornowac - Partner Projektu – www.kornowac.pl
Gmina Krzyżanowice - Partner Projektu – www.krzyżanowice.pl
Gmina Pietrowice Wielkie - Partner Projektu – www.pietrowicewielkie.pl
Miasto Pszów - Partner Projektu – www.pszow.pl
Miasto Racibórz - Partner Projektu -  www.raciborz.pl
Miasto Radlin - Partner Projektu – www.radlin.pl
Miasto Rydułtowy - Partner Projektu – www.rydultowy.pl
Powiat Brzeski - Partner Projektu – www.powiatbrzeski.pl
Powiat Raciborski - Partner Projektu - www.powiatraciborski.pl

Celem projektu było zapewnienie optymalnej jakości wykonywania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego poprzez usprawnienie zarządzania procesami ich realizacji przez urzędy projektodawców.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
- Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej w 12 urzędach beneficjentów.
- Wdrożenie optymalnych modeli oraz 4 nowych lub modyfikacja 7 istniejących systemów elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach beneficjentów.
- Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi zarządzania ryzykiem w 12 urzędach beneficjentów.
- Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji klientów w 12 urzędach beneficjentów.
- Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji pracowników w 12 urzędach beneficjentów.
- Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi  wartościowania stanowisk pracy w 12 urzędach beneficjentów.
- Wdrożenie nowych systemów zarządzania jakością  zgodnych z PN – EN  ISO 9001 : 2001 w 9 urzędach beneficjentów lub rozwój i  doskonalenie istniejących w 3 urzędach beneficjentów.

Całkowita kwota projektu: 4 476 596 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 350 516 zł
Wkład własny partnerów: 126 080 zł
Okres realizacji projektu:  01.11. 2008 r. - 31.12.2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału  administracji samorządowej”, Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania  w administracji samorządowej ”.
 

Projekt "Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy"

Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 Zasadniczych Szkołach Zawodowych w Powiecie Raciborskim oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności ogólnych 800 uczniów oraz 50 nauczycieli tych szkół służące zwiększeniu ich zdolności do przyszłego zatrudnienia i szans na nowoczesnym rynku pracy poprzez opracowanie i wdrożenie do realizacji programów rozwojowych szkół.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
Zad.1 Promocja projektu - oparta na wizualizacji projektu, kampanii outdoorowej i medialnej.
Zad.2 Konferencja inaugurująca i zamykająca projekt-promująca i upowszechniająca ideę i rezultaty projektu.
Zad.3 Rekrutacja, organizacja i monitoring zajęć.
Zad.4 Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne, w tym m.in.: podstawowy kurs spawania w osłonie gazów obojętnych elektrodą topliwą MAG, (CO2) lub elektrodą nietopliwą TIG (argon), kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym. kurs obsługa maszyn sterowanych numerycznie (CMC) tokarki oraz frezarki, kurs elektroenergetyczny- elektryk do 1KV, kurs obsługi agregatu tynkarskiego oraz tokarko – frezarki, kurs artystycznego układanie roślin oraz obsługi kasy fiskalnej.
Zad.5 Kursy informatyczne certyfikowane MCP, MCSA i ECDL.
Zad.6 Zajęcia pozalekcyjne i doradztwo zawodowe-objęły nauczanie języków obcych w zakresie wyuczanej specjalności zawodowej oraz zajęcia informatyczne z zakresu: systemów i sieci komputerowych, oprogramowania biurowego, programowania strukturalnego i obiektowego.
Zad. 7 "Edukacja zawodowa w praktyce". Pilotażowy program współpracy szkół i pracodawców-realizowany będzie poprzez warsztaty pozaszkolne, 4 panele dyskusyjne nt. potrzeb lokalnego rynku pracy i doradztwo merytoryczne dla 50 nauczycieli prowadzone przez pracodawców.

Całkowita kwota projektu: 954 417,30 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 832 729,09 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 121 688, 21 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 30.06.2011 r.

Strona projektu: http://inwestycjawprzyszlosc.powiatraciborski.pl/

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Projekt "Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego"

Celem głównym projektu było ułatwienie dostępu do edukacji mieszkańcom małych miejscowości powiatu raciborskiego poprzez cykl działań edukacyjno - promocyjnych.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1) Akcja promocyjna i upowszechniająca rezultaty projektu.
2) "Czas na wiedzę i edukację" - seminarium inaugurujące projekt.
3) Cykl szkoleń (moduł obligatoryjny): „Akademia przedsiębiorczości - agroturystyka”, „Umiejętności interpersonalne”, „Jak budować współpracę na poziomie lokalnym”.
4) Propozycja szkoleń dodatkowych wg zgłaszanych deklaracji (moduł fakultatywny): obsługa komputera i Internetu lub kurs języka obcego (j. angielski, j. niemiecki).
5) Wizyta studyjna w modelowym gospodarstwie agroturystycznym: m.in. zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego, warsztaty z zakresu rolnictwa ekologicznego
i ekoturystyki.
6) Zielona Oaza Kultur - konkurs edukacyjny dla przedszkoli i szkół.
7) „Inspirujące działania” panel dyskusyjny dla uczestników projektu.

Całkowita kwota projektu: 49 360 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 49 360 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 30.04.2010 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006:

                                                                                          
         

Projekt „Program Stypendialny Powiatu Raciborskiego dla uczniów w roku szkolnym 2005/2006”

Wartość projektu: 423 791,00 zł
Okres trwania projektu: od 01.09.2005 do 30.08.2006 r.

Wsparcia udzielono 262 uczniom (w tym 159 kobietom). Projekt zrealizowano w 100% (wskaźniki produktu) i 107 % (wskaźniki rezultatu) – 257 osób uzyskało promocję do następnej klasy (w tym 156 kobiet).

Ogółem wartość udzielonego wsparcia 418 633,42 zł (98,78% wartości projektu).

„Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”

Projekt "Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego"

Wartość projektu: 188 553,60 zł.
Okres trwania projektu: od 03.01.2006 do 29.03.2008 r.

W projekcie uczestniczyło 129 osób pracujących z terenu powiatu raciborskiego, a ukończyło 96 (w tym 53 kobiety).

Łącznie przeprowadzono 250 godzin lekcyjnych zajęć w każdej z 10 grup (5 z języka angielskiego, 5 z języka niemieckiego) o różnym poziomie zaawansowania. W celu zintensyfikowania rezultatów zajęcia odbywały się w wymiarze 180 min. tygodniowo. Zajęcia prowadzone były poza godzinami pracy w porach umożliwiających udział uczestników ze wszystkich gmin powiatu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Projekt „Ze stypendium europejskim w przyszłość – student”

Wartość projektu: 51 000,00 zł
Okres trwania projektu: od 01.03.2006 do 30.09.2006 r.

Wsparcia udzielono 67 studentom (w tym 37 kobietom). Projekt zrealizowano w 98,53% (wskaźniki produktu).

Ogółem wartość udzielonego wsparcia 50 250 zł (98,53% wartości projektu).
Wysokość stypendium wyniosła 150 zł miesięcznie przez 5 miesięcy semestru letniego 2005/2006.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Projekt „Program Stypendialny Powiatu Raciborskiego dla uczniów w roku szkolnym 2006-2007”

Wartość projektu: 520 620,00 zł
Okres trwania projektu: od 01.07.2006 do 31.08.2007 r.

Wsparcia udzielono 278 uczniom (w tym 147 kobietom)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Projekt „Stypendium dla studenta – szansa na przyszłość”

Wartość projektu: 175 000,00 zł
Okres trwania projektu: od 01.07.2006 do 30.04.2007 r.

Wsparcia udzielono 148 studentom (w tym 88 kobietom)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Projekt "Eurostypendium drogą do dyplomu"

Wartość projektu: 435 800,00 zł
Okres trwania projektu: 01.02.2009 r.- 30.09.2009 r.

Wsparcie udzielono 132 studentom z terenu powiatu raciborskiego.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

początek strony