początek strony

Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekty realizowane  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Projekt „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”

W ramach projektu zostanie utworzony Szpitalny Oddział Ratunkowy na bazie istniejącej izby przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii. Przewidziane jest wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych oraz zakup specjalistycznego doposażenia.

Przewidywany koszt zadania: 10.132.129,44 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 8.416.810,02 zł.
Wkład własny powiatu raciborskiego: 1.715.319,42 zł.
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: IV kw. 2022 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej"

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 3532S w Rudyszwałdzie (gmina Krzyżanowice), w ciągu ulic Wiejskiej, Głównej i Rakowiec. Przebudowany zostanie odcinek o łącznej długości 3,35317 km, tj. od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Zabełkowską (DK45), do skrzyżowania ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza, tj. przejścia granicznego Chałupki - Silherovice.
Zakres inwestycji obejmuje:
- przebudowę nawierzchni jezdni ul. Wiejskiej wraz z poszerzeniem jej do 5,5 m;
- wykonanie nakładki asfaltowej istniejącej nawierzchni ul. Głównej wraz z poszerzeniem jej do szerokości 5,0 - 5,5 m,
- przebudowę istniejącego odwodnienia i budowę nowego,
- budowę chodnika o szerokości zasadniczej 2,0 m przy ul. Głównej i ul. Rakowiec,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi,
- utwardzenie poboczy,
- przebudowę kolidującej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Krzyżanowice.

Przewidywany całkowity koszt zadania: 5 640 903,86 zł,
w tym dofinansowanie z EFRR: 3 139 756,92 zł.
w tym dofinansowanie z budżetu państwa: 1 000 741,09 zł,
Wkład własny powiatu raciborskiego: 750 202,93 zł,
Wkład własny partnera - Gminy Krzyżanowice: 750 202,92 zł.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: II kw. 2021 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VI. Transport, działanie: 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.

  Projekt „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”

W ramach inwestycji wymienionych zostanie 10 zużytych i niespełniających norm w zakresie emisji spalin i hałasu autobusów na 10 nowych, niskoemisyjnych i niskopodłogowych pojazdów, które spełnią normę EURO 6 w zakresie emisji spalin i hałasu. Zakupione autobusy obsługiwać będą 14 linii na terenie całego powiatu raciborskiego. Dodatkowo w ramach projektu w pojazdach zostaną zainstalowane Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (m.in. system monitoringu wnętrza autobusu, monitoring gps, infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami – np. oznakowanie w jęz. Braille’a), które zapewnią szybką informację pasażerom oraz wspomogą proces zarządzania taborem w sposób efektywny.

Rezultat strategiczny projektu: Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów.
Rezultat ekologiczny: redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych, cząstek stałych i emisji gazów cieplarnianych.
Produkt bezpośredni: 10 nowych autobusów niskoemisyjnych.

Termin realizacji projektu: od 01.06.2017 r. do 31.12.2020 r.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 7.028.186,99 zł.
Dofinansowanie EFRR (85%): 5.973.958,94 zł.
Wkład własny finansowy: 1.054.228,05 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego.

Aktualne informacje o realizacji projektu:

Informacja z 30.11.2018 r.,

Informacja z 08.02.2019 r.,

Informacja z 23.05.2019 r.,

Informacja z 25.10.2019 r.