początek strony

Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”

W ramach projektu zostanie utworzony Szpitalny Oddział Ratunkowy na bazie istniejącej izby przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii. Przewidziane jest wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych oraz zakup specjalistycznego doposażenia.

Przewidywany koszt zadania: 10.132.129,44 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 8.416.810,02 zł.
Wkład własny powiatu raciborskiego: 1.715.319,42 zł.
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: IV kw. 2022 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.

  Projekt „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”

W ramach inwestycji wymienionych zostanie 10 zużytych i niespełniających norm w zakresie emisji spalin i hałasu autobusów na 10 nowych, niskoemisyjnych i niskopodłogowych pojazdów, które spełnią normę EURO 6 w zakresie emisji spalin i hałasu. Zakupione autobusy obsługiwać będą 14 linii na terenie całego powiatu raciborskiego. Dodatkowo w ramach projektu w pojazdach zostaną zainstalowane Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (m.in. system monitoringu wnętrza autobusu, monitoring gps, infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami – np. oznakowanie w jęz. Braille’a), które zapewnią szybką informację pasażerom oraz wspomogą proces zarządzania taborem w sposób efektywny.

Rezultat strategiczny projektu: Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów.
Rezultat ekologiczny: redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych, cząstek stałych i emisji gazów cieplarnianych.
Produkt bezpośredni: 10 nowych autobusów niskoemisyjnych.

Termin realizacji projektu: od 01.06.2017 r. do 31.12.2020 r.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 7.028.186,99 zł.
Dofinansowanie EFRR (85%): 5.973.958,94 zł.
Wkład własny finansowy: 1.054.228,05 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego.

Aktualne informacje o realizacji projektu:

Informacja z 30.11.2018 r.,

Informacja z 08.02.2019 r.,

Informacja z 23.05.2019 r.,

Informacja z 25.10.2019 r.,

 Projekt "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim"

Celem projektu jest stworzenie 18 nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu.

Łączna wartość projektu: 5.074.078,83 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.013.001,30 zł.
Wkład własny Powiatu Raciborskiego na wydatki kwalifikowalne: 708.176,71 zł
 
Prace i nakłady inwestycyjne realizowane będą w 8 pomieszczeniach CKZiU nr 1 oraz 10 – w CKZiU nr 2 i obejmą m.in.:
• kompleksowy remont i przebudowę pomieszczeń - roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, centralnego
ogrzewania i gazu) dostosowujące pomieszczenia do potrzeb pracowni zawodowych;
• kompleksowy remont i przebudowę węzłów sanitarnych i szatni dla uczniów;
• wykonanie nowoczesnej instalacji hydrantowej p.poż i nowej instalacji wod.-kan. oraz gazowej;
• budowę dźwigu osobowego oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami;
• zakup, montaż i instalację wyposażenia we wszystkich pracowniach.
 
Dzięki inwestycji uczniowie będą mieli możliwość zdobywania i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych w 18 nowoczesnych pracowniach:
- murarsko-tynkarskiej,
- architektury krajobrazu,
- 2 pracowniach gastronomicznych,
- 2 pracownie chemicznych,
- hotelarsko – turystycznej,
- laboratorium reklamy,
- maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
- pomiarów elektrycznych,
- mechatronicznej,
- odnawialnych źródeł energii,
- technicznej, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn,
- CAD/CAM (rysunku technicznego),
- obróbki skrawaniem,
- 2 pracowniach informatycznych,
- automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych.
 
Projekt “Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” realizowany będzie do 31.08.2018 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII “Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 12.2. “Infrastruktura kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 12.2.2 “Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT”.

Aktualne informacje o realizacji projektu:

Informacja z 07.11.2017 r.,

Informacja z 09.02.2018 r.,

Informacja z 16.10.2018 r.