Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekty realizowane  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

„Cyfrowy Powiat” - Grant w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”

Powiat Raciborski jest realizatorem grantu „Cyfrowy Powiat” w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój cyfrowy jednostki – Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania oraz reagowania na incydenty.

Efektem realizacji  projektu będzie rozwój potencjału jednostki w zakresie zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT, zwiększenie cyfryzacji jednostki oraz poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego z uwzględnieniem m.in. wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247 z późn. zm.).
Projekt przewiduje zakup sprzętu IT, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, doposażenie serwerowni, inwestycje w zakresie systemów zarządzania infrastrukturą IT oraz wsparcie procesów w zakresie ochrony danych osobowych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa danych i świadczonych elektronicznych usług publicznych.

Całkowity koszt przedsięwzięcia realizowanego w ramach grantu to  322.230,00 zł. 
Wartość całkowita grantu (dofinansowania) dla Powiatu Raciborskiego wynosi 322.230,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji grantu – 2022 r. - 2023 r.

Informacje odnośnie projektu realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej"

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 3532S w Rudyszwałdzie (gmina Krzyżanowice), w ciągu ulic Wiejskiej, Głównej i Rakowiec. Przebudowany zostanie odcinek o łącznej długości 3,35317 km, tj. od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Zabełkowską (DK45), do skrzyżowania ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza, tj. przejścia granicznego Chałupki - Silherovice.
Zakres inwestycji obejmuje:
- przebudowę nawierzchni jezdni ul. Wiejskiej wraz z poszerzeniem jej do 5,5 m;
- wykonanie nakładki asfaltowej istniejącej nawierzchni ul. Głównej wraz z poszerzeniem jej do szerokości 5,0 - 5,5 m,
- przebudowę istniejącego odwodnienia i budowę nowego,
- budowę chodnika o szerokości zasadniczej 2,0 m przy ul. Głównej i ul. Rakowiec,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi,
- utwardzenie poboczy,
- przebudowę kolidującej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu.
Długość przebudowanych dróg powiatowych: 3,35317 km.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Krzyżanowice.

Całkowity koszt zadania: 4 266 236,13 zł,
Koszty kwalifikowalne: 3 958 876,00 zł,
w tym dofinansowanie z EFRR: 2 889 979,48 zł.
w tym dofinansowanie z budżetu państwa: 870 952,729 zł,
Wkład własny powiatu raciborskiego: 252 651,97 zł,
Wkład własny partnera - Gminy Krzyżanowice: 252 651,96 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania: II kw. 2021 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VI. Transport, działanie: 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.

 

Projekt „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”

W ramach projektu zostanie utworzony Szpitalny Oddział Ratunkowy na bazie istniejącej izby przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii. Przewidziane jest wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych oraz zakup specjalistycznego doposażenia.

Przewidywany koszt zadania: 10.132.129,44 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 8.416.810,02 zł.
Wkład własny powiatu raciborskiego: 1.715.319,42 zł.
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: IV kw. 2022 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
CYFROWY POWIAT - KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf CYFROWY POWIAT - KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf 23-04-20 15:10 63.97KB CYFROWY POWIAT - KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf pobierz
Cyfrowy Powiat - Plakat ogólny.jpg Cyfrowy Powiat - Plakat ogólny.jpg 23-04-20 15:12 129.03KB Cyfrowy Powiat - Plakat ogólny.jpg pobierz
początek strony