Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekty zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Projekt „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”

W ramach inwestycji wymienionych zostało10 zużytych i niespełniających norm w zakresie emisji spalin i hałasu autobusów na 10 nowych, niskoemisyjnych i niskopodłogowych pojazdów, które spełniają normę EURO 6 w zakresie emisji spalin i hałasu. Zakupione autobusy obsługiwać będą 14 linii na terenie całego powiatu raciborskiego. Dodatkowo w ramach projektu w pojazdach zostaną zainstalowane Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (m.in. system monitoringu wnętrza autobusu, monitoring gps, infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami – np. oznakowanie w języku Braille’a), które zapewnią szybką informację pasażerom oraz wspomogą proces zarządzania taborem w sposób efektywny.

Rezultat strategiczny projektu: Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów.
Rezultat ekologiczny: redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych, cząstek stałych i emisji gazów cieplarnianych.
Produkt bezpośredni: 10 nowych autobusów niskoemisyjnych.

Termin realizacji projektu: od 01.06.2017 r. do 31.12.2020 r.

Wartość całkowita projektu: 9.469. 278,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 7.020.886,99 zł.

Dofinansowanie EFRR (85%): 5.967.753,94 zł.
Wkład własny finansowy: 3.501.524,06 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego.

Aktualne informacje o realizacji projektu:

Informacja z 30.11.2018 r.,

Informacja z 08.02.2019 r.,

Informacja z 23.05.2019 r.,

Informacja z 25.10.2019 r.

Informacja z 27.08.2020 r.

 Projekt "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim"

Celem projektu było stworzenie 18 nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu.

Łączna wartość projektu: 5.381.701,24 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.011.759,06 zł.
Wkład własny Powiatu Raciborskiego na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne: 1.369.942,17 zł
 
Prace i nakłady inwestycyjne realizowane były w 8 pomieszczeniach CKZiU nr 1 oraz 10 – w CKZiU nr 2 i objęły m.in.:
• kompleksowy remont i przebudowę pomieszczeń - roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, centralnego ogrzewania i gazu) dostosowujące pomieszczenia do potrzeb pracowni zawodowych;
• kompleksowy remont i przebudowę węzłów sanitarnych i szatni dla uczniów;
• wykonanie nowoczesnej instalacji hydrantowej p.poż i nowej instalacji wod.-kan. oraz gazowej;
• budowę dźwigu osobowego oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami;
• zakup, montaż i instalację wyposażenia we wszystkich pracowniach.
 
Dzięki inwestycji uczniowie będą mieli możliwość zdobywania i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych w 18 nowoczesnych pracowniach:
- murarsko-tynkarskiej,
- architektury krajobrazu,
- 2 pracowniach gastronomicznych,
- 2 pracowniach chemicznych,
- hotelarsko – turystycznej,
- laboratorium reklamy,
- maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
- pomiarów elektrycznych,
- mechatronicznej,
- odnawialnych źródeł energii,
- technicznej, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn,
- CAD/CAM (rysunku technicznego),
- obróbki skrawaniem,
- 2 pracowniach informatycznych,
- automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych.
 
Projekt “Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” realizowany był do 31.10.2018 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII “Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 12.2. “Infrastruktura kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 12.2.2 “Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT”.

Aktualne informacje o realizacji projektu:

Informacja z 07.11.2017 r.,

Informacja z 09.02.2018 r.,

Informacja z 16.10.2018 r.

Projekty zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW 421"

W ramach projektu zmodernizowano drogę powiatową nr 3500S na odcinku od skrzyżowania ulicy Podmiejskiej z ulicą Kwiatową (DK45) do miejscowości Brzeźnica (w rejonie skrzyżowania z ulicami: Kozielska i Boczna). Dzięki modernizacji, udrożniony został ruch na Drodze Krajowej 45 oraz Drodze Wojewódzkiej 421, prowadząc ruch kołowy na kierunku Granica Państwa – województwo opolskie (i odwrotnie) przez drogę powiatową nr 3500S. Ponadto poprawiło się bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz jakość infrastruktury drogowej.

Całkowity koszt projektu: 9 637 163,41 zł.
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 191 588,89 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 1 445 574,52 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.08.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport,  Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych.


Projekt "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ciągu pieszego przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu"

W ramach projektu przebudowany został ciąg pieszy na łącznym odcinku 670,2 m drogi powiatowej nr DP 3543S ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu, tj. od skrzyżowania z ulicą Gajową do posesji nr 65 w kierunku skrzyżowania z ulicą Glinianą. Prace objęły przebudowę fragmentu istniejącego chodnika oraz budowę nowego chodnika z kostki brukowej w miejsce pobocza ziemnego lub gruntowego, po którym dotychczas prowadzony był ruch pieszy. Długość przebudowanego chodnika wyniosła 226,40 m, długość wybudowanego chodnika - 443,8 m. W ramach projektu wykonano także odwodnienie przedmiotowego chodnika (kanalizacja deszczowa), jak również roboty towarzyszące: remont nawierzchni zatoki autobusowej przy ulicy Pogrzebieńskiej wraz z peronem dla pieszych, wykonanie peronu dla pieszych przy przystanku autobusowym za ulicą Strażacką, wykonanie instalacji rur drenarskich na skarpie za skrzyżowaniem z ulicą Bitwy Olziańskiej, lokalizacja i oznakowanie przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Gajową oraz na wysokości budynku nr 43.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 382 084,02 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 191 806,17 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 190 277,85 zł

Okres realizacji projektu: 02.10.2014 – 21.08.2015 r. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII. Transport,  Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.


Projekt "
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 - modernizacja drogi powiatowej nr 3512S"

W ramach projektu zmodernizowano 2 635,70 mb odcnika drogi powiatowej nr 3512S, dzięki czemu poprawiła się dostępność komunikacyjna drogi wojewódzkiej nr 935, a tym samym autostrady A1. Usprawnione zostało połączenie komunikacyjne gmin położonych w zachodniej części powiatu raciborskiego z drogą krajową nr 45

Całkowity koszt projektu: 3 652 463,34 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 218 119,16 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 1 434 344,18 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2009 r. – 31.08.2010 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport,  Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową  sieć drogową.


Projekt "Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych"

Celem projektu była promocja markowych produktów turystycznych ziemi raciborskiej poprzez udział w najważniejszych krajowych i zagranicznych targach turystycznych. W ramach projektu zostały wykonane i rozprowadzone materiały i gadżety promocyjne na następujących wydarzeniach targowych:
− INTOUREX –  Sosnowiec 2010 i 2011,
− NA STYKU KULTUR - Łódź – 2010 i 2011,
− KRAKOWSKI SALON TURYSTYCZNY – Kraków 2010 i 2011,
− GDAŃSKIE TARGI TURYSTYCZNE – Gdańsk 2010 i 2011,
− LATO – Warszawa 2010 i 2011,
− TOUR SALON  - Poznań 2010 i 2011,
− MIĘDZYNARODOWE TARGITURYSTYCZNE - Berlin 2010 i 2011.

Całkowity koszt projektu: 233 877,10 zł
Wydatki kwalifikowalne: 227 855,24 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 193 676,95 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 40 200,15 zł
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Okres realizacji projektu: 2010 r. - 2011 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III. Turystyka,  Działanie 3.4 Promocja turystyki.


Projekt "Nowoczesne pracownie nowe możliwości. Przebudowa i wyposażenie bazy dydaktycznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu"

W ramach projektu przebudowano duże pomieszczenie, z którego powstały 3 specjalistyczne sale dydaktyczne: elektryczna, elektroniczna, architektoniczna - kształtowania krajobrazu.
Pracownie wyposażone zostały w wysokiej jakości urządzenia dydaktyczne nowoczesnej technologii stosowane w przemyśle. Nowoczesne laboratorium architektoniczne - kształtowania krajobrazu, jako pierwsze takie laboratorium w województwie śląskim, umożliwia profesjonalną praktyczną naukę tego zawodu.
Dzięki modernizacji poprawiła się konkurencyjność międzyregionalna Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

Całkowity koszt projektu: 812 639,07 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 664 570,84 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 148 068,23 zł

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego.


Projekt "Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej”

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do informacji o zasobach kulturowych ziemi raciborskiej poprzez wykorzystanie systemu oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo.
Przedmiotem projektu było stworzenie jednolitego systemu oznakowania obiektów i obszarów atrakcyjnych kulturowo poprzez wykonanie tablic zbiorczych (z opisem w czterech językach) i informacyjnych (z opisem w czterech językach), tablic kierunkowych w ruchu drogowym i pieszym oraz ich usytuowanie w terenie. Dodatkowo, w ramach promocji projektu, wykonanano foldery, wyprodukowano i wyemitowano film promocyjny, zorganizowano konferencję promującą ideę projektu.  System oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo został rozmieszczony na obszarze całego powiatu raciborskiego. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy wizerunku regionu poprzez zwiększenie możliwości dostępu do ofert kulturalnej.
W wyniku prowadzonych działań, oferta kulturalna powiatu raciborskiego stała się łatwiej dostępna dla mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych.

Całkowity koszt projektu: 529 701,92 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 450 246,63 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 79 455,29 zł
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu IV. Kultura,  Działaniem 4.2 System informacji kulturalnej.


Projekt "Śląski spichlerz - tradycje kulturowe ziemi raciborskiej"

W ramach projektu przeprowadzono jednolitą kampanię promującą kulturę ziemi raciborskiej. Przedmiotem kampanii odbywającej się pod wspólną nazwą: "Śląski Spichlerz - tradycje kulturowe ziemi raciborskiej" była w szczególności popularyzacja corocznych wydarzeń kulturalnych/produktów kulturowych nawiązujących do tradycji ludowych oraz obrzędów.

Promowano m.in. następujące wydarzenia:
- procesje konne wielkanocne: Pietrowice Wielkie, Bieńkowice, Sudół, Zawada Książęca,
- procesje konne z okazji Św. Floriana: Pogrzebień - Kornowac, Brzezie,
- procesje konne z okazji Św. Mikołaja: Borucin, Krzanowice,
- zwyczaj sypania dywanów z okazji święta Bożego Ciała: cały powiat raciborski,
- wodzenie niedźwiedzia: Sławików, Ligota, Samborowice,
- grzebanie basa: Krzanowice, Krzyżanowice, Studzienna,
- obrzędy wielkanocne: Kuźnia Raciborska, Nędza, Krzanowice,
- Boże Narodzenie w gwarze laskiej: Krzanowice.

Dodatkowo zrealizowano:
- filmy nt. wydarzeń kulturalnych ziemi raciborskiej,
- reklamę produktów kulturowych w lokalnych i regionalnych mediach, autobusach komunikacji miejskiej w Rybniku, lokalnych centrach handlowych (w Raciborzu, Rybniku), w folderach informujących o imprezach,
- zorganizowano dwie imprezy promujące wydarzenia kulturalne ziemi raciborskiej (maj 2010 oraz maj 2011 - m.in. emisja filmów poświęconych obrzędom/tradycjom, wykłady znawców kultury ziemi raciborskiej).

Wartość całkowita projektu: 281 375,34 zł
Wydatki kwalifikowalne: 276 765,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 235 250,25 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 41 514,75 zł
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Okres realizacji projektu: 2010 r. - 2011 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.3. Promocja kultury.


Projekt "Powiat raciborski to dobra inwestycja”

Projekt polegał na promocji terenów inwestycyjnych powiatu raciborskiego poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych oraz organizację kampanii promocyjnej.
W ramach projektu promowano dziewięć terenów inwestycyjnych gmin powiatu raciborskiego (4 Gminy Racibórz, 2 Gminy Krzyżanowice i po jednym Powiatu Raciborskiego, Gminy Kuźnia Raciborska oraz Gminy Krzanowice).

Podstawowe elementy kampanii:
• zamieszczenie ogłoszeń o wolnych terenach inwestycyjnych w prasie o zasięgu ogólnopolskim (w tym w prasie branżowej),
• zamieszczenie reklamy na portalach internetowych o zasięgu ogólnopolskim,
• wysyłanie ofert inwestycyjnych wraz z filmami na DVD bezpośrednio do inwestorów potencjalnie zainteresowanych określonym rodzajem nieruchomości,
• reklama w telewizji o zasięgu regionalnym.

Wartość całkowita projektu: 240 199,42 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 203 611,86 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 36 587,56 zł
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Partnerzy projektu: Miasto Racibórz, Miasto i Gmina Kuźnia Raciborska, Gmina Krzyżanowice, Miasto i Gmina Krzanowice.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.


Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach”

Głównym celem projektu było zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Cel został osiągnięty poprzez kompleksową termomodernizację obiektów Miejskiego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. Ponadto projekt przyczynił się do poprawy jakości infrastruktury edukacyjnej i poprawy warunków pracy i nauki w placówkach objętych projektem.

Prace termomodernizacyjne objęły następujące działania:
• modernizację kotłowni węglowej i instalację kolektorów słonecznych,
• modernizację obecnych sieci cieplnych zewnętrznych,
• wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie dachów od zewnątrz,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Całkowity koszt projektu: 2 827 381,41 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 368 254,41 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 36 587,56 zł

Okres realizacji projektu: 2010 r. - 2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.


Projekt "E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej”

Projekt polegał na wdrożeniu e-usług świadczonych on-line i skierowanych główne do przedsiębiorców. Na potrzeby projektu został wykonany serwis www. wraz z 8 modułami umożliwiającymi świadczenie e-usług oraz usprawniającymi kontakt zarówno w relacjach przedsiębiorca – Agencja, przedsiębiorca – przedsiębiorca (wideokonferencje), jak i wewnątrz Agencji. Ponadto w ramach projektu zostały zakupione niezbędne środki trwałe oraz oprogramowanie. W rmach projektu przeszkolono pracowników z obsługi wykonanego w ramach projektu serwisu oraz przeprowadzono działania promocyjne.

Głównym celem projektu był rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Raciborskim, w tym: usprawnienie funkcjonowania Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, zwiększenie potencjału lokalnej przedsiębiorczości, wsparcie dla powstających firm, wzrost zainteresowania Ziemią Raciborską przez inwestorów, rozwój współpracy handlowej między firmami.

Całkowity koszt projektu: 121 370,94 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 98 065,29 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 36 587,56 zł
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Okres realizacji projektu 2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

  Projekt „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytetu VI. „ Zrównoważony rozwój miast”, Działanie 6.1 „Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu” w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego.

Całkowity koszt projektu: 23 964 731,63
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 19 646 860,69
Środki własne beneficjenta: 4 317 870,94

Planowany harmonogram realizacji inwestycji (począwszy od złożenia wniosku o dofinansowanie do końcowego rozliczenia inwestycji):
Termin rozpoczęcia prac przygotowawczych: 12.04.2007
Planowany termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji: 25.04.2008
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji: 31.07.2012
Planowane rozliczenie projektu: 25.09.2012

Przedmiotem projektu była rewaloryzacja obiektów Zamku Piastowskiego na cele utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej służące szeroko rozumianej edukacji kulturowej. Prace budowlane obejmowały niezbędne roboty budowlano – konstrukcyjne oraz instalacyjno - wyposażeniowe.

Program odbudowy i uruchomienia kompleksu zamkowego podzielono na etapy:
- remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D” na cele wystawiennicze i naukowe,
- remont i adaptacja Budynku Bramnego „F” na centrum organizacji imprez zamkowych,
- remont i adaptacja Budynku Słodowni „B” na cele gastronomiczne, artystyczne, naukowe, noclegowe i magazynowo – techniczne,
- rewaloryzacja dziedzińca i jego adaptacja na potrzeby spektakli i koncertów plenerowych wraz z wyposażeniem oraz wykonanie elewacji i robotami zabezpieczającymi przyziemie kaplicy i mury obronne.

Głównym celem projektu był wzrost konkurencyjności i wzbogacanie funkcji miejskich głównych węzłów sieci osadniczej Subregionu Zachodniego, pozwalających im konkurować w skali Kraju i Europy oraz spełniać swoje zadania wobec regionu.
Celem szczegółowym - wykreowanie markowego produktu turystki kulturowej w historycznym mieście przygranicznym Racibórz. Projekt poprzez wykreowanie markowego produktu turystyki kulturowej regionu raciborskiego istotnie wpływa na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ziemi Raciborskiej, co przekłada sie na zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki oraz atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Raciborskiego.

Link do strony internetowej projektu:
http:/www.zamekpiastowski.pl/site/start.htmlProjekt "Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług”

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Całkowity koszt projektu: 463 787,98 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 359 561,72 zł
Środki własne beneficjenta: 104 226,26 zł
Beneficjent projektu: Powiat Raciborski

Okres realizacji projektu 2012 – 2013 r.

Projekt był związany z rozwojem elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców regionu, niezbędnych do wypełniania zadań w zakresie e-Governance zwiększających zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. Przedmiotem projektu była informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu i wdrożenie nowej e-usługi, w tym: zlecenie usługi wykonania i wdrożenia nowego systemu BIP, w którym dostępna jest nowa e-usługa, tj. możliwość sprawdzenia statusu załatwianej sprawy; zakup i instalacja: kiosku informacyjno-multimedialnego w budynku Starostwa Powiatowego, nowych zestawów komputerowych (stacjonarnych i przenośnych) wraz z systemami operacyjnymi, niezbędnych licencji na oprogramowanie biurowe oraz urządzeń biurowych: skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner, fax).

Głównym celem projektu było zwiększenie jakości obsługi i dostępności usług publicznych dla ludności poprzez unowocześnienie infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, zwiększenie dostępu do elektronicznych usług publicznych oraz poprawa funkcjonowania systemu BIP.


Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Informacje źródłowe nt. POWT RCz-RP 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.cz-pl.eu/pl/

Projekt "Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków - Dehylov"

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej.

Wartość projektu: 681 255,01 Euro
Kwota przypadająca na modernizację odcinka drogi po stronie polskiej: 147 984,21 Euro

Projekt był realizowany przez Powiat Raciborski, który był partnerem wiodącym, Kraj Morawsko-Śląski oraz Zarząd Dróg Kraju Morawsko-Śląskiego. Jego celem była poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprez modernizację drogi transgranicznej Tworków-Dehylov dla zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i społecznej.

Cele szczegółowe zadania:
- udrożnienie komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej,
- poprawa jakości i parametrów technicznych drogi,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej obszaru,
- polepszenie bezpieczeństwa drogowego.
Po stronie polskiej przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji odcinka drogi powiatowej 3507S od skrzyżowania z DP 3511S do przejścia granicznego Tworków-Hat (wykonanie dokumentacji technicznej, roboty przygotowawcze, ścinka poboczy, odtwarzanie rowów, roboty nawierzchniowe, utwardzanie poboczy).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy Granice

Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

                   

 Informacje źródłowe nt. ZPORR 2004-2006 znajdują się na stronie:
http://www.zporr.gov.pl/


Projekt "Wyposażenie Szpitala w Raciborzu w specjalistyczny sprzęt medyczny i zintegrowany system zarządzania”

Projekt pn. „Wyposażenie Szpitala w Raciborzu w specjalistyczny sprzęt medyczny i zintegrowany system zarządzania” jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego  Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,  Działania 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (cztery stanowiska Intensywnej Opieki Medycznej, w tym łóżka do intensywnej terapii z osprzętem) co wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych świadczonych w powiecie raciborskim.

Koszt  projektu: 2 337 315,66
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 752 986,74
Środki własne beneficjenta: 584 328,92
Okres realizacji projektu: marzec 2009 r. – czerwiec 2009 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Projekty realizowane w ramach Programu INTERREG IIIC na lata 2000-2006


"Rozwój turystyki Euroregionu Silesia - wędrówki w regionie Nowojiczyńska"

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie internetowej projektu:
link do strony lidera projektu


Projekt "INNOFIRE - INTERREGIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT OF INNOVATIVE REGIONAL ECONOMIC CLUSTERS"

Powiat Raciborski wraz z Powiatem Märkischer i Hrabstwem Wrexham od lipca 2004 r. uczestniczył w projekcie "INNOFIRE", dotyczącym współpracy w branży medycznej i sektorze zdrowotnym.

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III C.

Wartość projektu: 1 778 521,49 Euro ( przypadająca na Powiat Raciborski: 67 056,40 Euro)
Kwota dofinansowania: 960 844,15 Euro ( przypadająca na Powiat Raciborski: 50 292,30 Euro)
Okres realizacji projektu: 07.2004 – 06.2007

Cele projektu:
• utworzenie sieci powiązań i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i innymi zainteresowanymi jednostkami krajowymi oraz partnerami zagranicznymi,
• zwiększenie intensywności współpracy,
• polepszenie produktywności, jakości i innowacyjności,
• wymiana doświadczeń między partnerami,
• utworzenie ogólnoeuropejskiej bazy firm tzw. MediMap (Medical Technologies Map), która ułatwi nawiązanie kontaktów i współpracę z producentami, odbiorcami, usługodawcami i handlowcami sektora medycznego z Europy.


Projekt "TOUR.COM - Establishing Tourism Competence Centres in European border regions"

Projekt został zainicjowany przez niemiecki powiat Uecker - Randow oraz polski powiat policki. Do udziału zaproszono ponadto powiat raciborski, niemiecki region Saarpfaltz i francuskie Zrzeszenie Gmin Saareguemines.

Celem projektu było wzmocnienie gospodarki regionalnej izolowanych regionów przygranicznych poprzez rozwój turystyki. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III C.

Wartość projektu: 706 510,00 Euro ( przypadająca na Powiat Raciborski: 114 156,00 Euro)
Kwota dofinansowania: 462 381,00 Euro ( przypadająca na Powiat Raciborski: 85 617,00 Euro)
Okres realizacji projektu: 01.2004 – 12.2006

Głównym efektem projektu było uruchomienie centrów kompetencji turystycznej w regionach partnerów projektu, których zadaniem miało być dostarczanie informacji i wiedzy podmiotom z sektora usług turystycznych oraz stwarzanie transgranicznych sieci turystycznych. Partnerzy projektu organizowali i uczestniczyli w spotkaniach na poziomie regionalnym z partnerami lokalnymi (przedstawicielami sektora turystycznego w danym regionie) oraz roboczych spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu.

Efektami rzeczowymi projektu były m.in.: strona internetowa prezentująca walory turystyczne regionów oraz broszury prezentujące regiony partnerów „Tour.Com”. Jego celem było zaprezentowanie walorów turystycznych naszego regionu, jak również przedstawienie dostępnych atrakcji turystycznych.

początek strony