Projekty zrealizowane ze środków krajowych

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Projekt "Szkoła młodych przedsiębiorców"

Projekt "Szkoła młodych przedsiębiorców" był realizowany od września do grudnia 2018 roku.

Głównym celem było nabycie wiedzy i umiejętności korzystania z narzędzi startupowych, pomagających założyć własną, innowacyjną firmę, potrzebnych do tworzenia i weryfikowania pomysłów biznesowych oraz ich wprowadzania na rynek.

W ramach projektu 15 nauczycieli szkół średnich powiatu raciborskiego oraz ze Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach wzięło udział w 5 szkoleniach z zakresu m.in.: trendów starupowych, tworzenia modeli biznesowych, sposobów komunikowania się z klientami, źródeł finansowania przedsięwzięć.
Następnie nauczyciele utworzyli 19 grup uczniów (od 4 do 7 osób), z którymi przygotowali prezentacje pomysłów na biznesy startupowe w oparciu o wiedzę, którą zdobyli podczas bloku szkoleniowe oraz o specjalny program edukacyjny przygotowany przez specjalistów z firmy Startup Academy.

Prezentacje przygotowane przez zespoły były bardzo różnorodne zarówno pod względem tematyki, jak i sposobu ich przygotowania. Młodzież korzystała z różnorodnych pomysłów oraz narzędzi, np.: prezentacje tekstowe, ilustrowane, przygotowane z wykorzystaniem Prezi, filmy. Prezentacje ocenione zostały przez ekspertów Startup Academy. Do finału Pitch Day wybrano 14 prezentacji.

Finał Pitch Day zorganizowany został w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu w dniu 14.12.2018 r.

Wydarzenie prowadził Michał Misztal, Prezes Zarządu Startup Academy, który na wstępie przedstawił krótką prezentację nt. rozwoju przedsiębiorstw startupowych w Polsce i na świecie.

W trakcie finału zaprezentowało się 14 zespołów.
Każdy zespół prezentował się wg jednakowej  formuły:
- 5 minutowe wystąpienia,
- seria 3-4 pytań jury.

Wystąpienia były bardzo ciekawie i oryginalnie prezentowane. Młodzież zadbała nie tylko o czytelny przekaz prezentacji, ale pozytywnie zaskoczyła np. dystrybucją ulotek, wizytówek, poczęstunkiem sokiem ze świeżych owoców, wystąpieniem  w koszulkach „firmowych” z logo startupu.

Prezentacje finałowe oceniało jury, któremu przewodniczył Radosław Knesz z Inkubatora Przedsiębiorczości w Raciborzu. W skład jury weszli również: Katarzyna Hordejuk (agencja marketingowa WOW Media), Michał Misztal (StartupAcademy), Mariola Jakacka (Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu) oraz Karolina Kunicka (Starostwo Powiatowe w Raciborzu).

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z CKZiU Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w składzie: Grzegorz Śliwiński, Paweł Iwańczyk, Marcelin Kierek, Dawid Sowa, Piotr Hołownia. Opiekunem drużyny był Andrzej Brzenczka. Drużyna przedstawiła projekt mebli, które umożliwiają bezprzewodowe ładowanie urządzeń.

Na drugim stopniu podium stanęła ponowienie drużyna z „Mechanika” z projektem „Technotron” . Uczniowie: Grzegorz Dreszer, Paweł Majer, Krzysztof Kowaczek, Adam Grzesik, Natalia Nienartowicz pod okiem Joanny Bończyk opracowali ulepszoną wersję „Smartdom” z wykorzystaniem własnoręcznie zaprojektowanych systemów modułowych, które umożliwiają oszczędne gospodarowanie energią elektryczną.

Trzecie miejsce zajął zespół z II LO w Raciborzu w składzie: Karolina Kamińska, Michał Ciastoń, Karolina Jarząb, Robert Tkocz, Aleksandra Kołtun, Radosław Wróbel, która zaprezentowała funkcjonującą z sukcesem firmę „Witaminy Mickiewicza”. Przedsiębiorstwo produkuje soki, które są sprzedawane w szkole. Młodzież przedstawiła pomysł na dalszy rozwój i ekspansję na nowe grupy klientów. Opiekunem grupy jest Judyta Bortel.

Dodatkowo przyznano wyróżnienia dla projektów:
- „iFRIDGE” opracowany przez drużynę z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu w składzie: Sara Stuchły, Alicja Madera, Magdalena Farion, Wiktoria Bulenda, Michalina Dańko. Opiekunami drużyny były: Agnieszka Wereszczyńska i Katarzyna Dudys-Nowak. Uczennice zaprezentowały pomysł na urządzenie, które będzie na bieżąco analizowało zawartość lodówki oraz m.in. termin ważności produktów, i umożliwi tworzenie listy produktów spożywczych. Aplikacja będzie na bieżąco informować o potrzebie zakupu danego artykułu.
- „Smart Touch” autorstwa Kacpra Sobka z CKZiU Nr 2 „Mechanik”. Opiekunem projekt była Iwona Brzoska. Pomysł zakłada zastosowanie bezprzewodowego rozwiązania w zakresie sterowania urządzeniami elektrycznymi, w tym ich zdalnego włączania i wyłączania w ulepszonej niż obecnie dostępne na rynku. Uczeń nie tylko przedstawił pomysł, ale zaprezentował samodzielnie wykonane prototypy.

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz partnerów biznesowych: firmę COBEX Polska z siedzibą w Raciborzu i Regionalną Izbę Gospodarczą z Raciborza.

Uczestnicy wszystkich grup oraz nauczyciele otrzymali certyfikaty udziału w projekcie.

W podsumowaniu projektu oraz wręczeniu nagród uczestnikom i laureatom uczestniczył wicestarosta Marek Kurpis.

Fotorelacja z wydarzenia: https://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci

Wartość całkowita projektu: 34 751,00 zł
Dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski: 14 248,00 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 20 503,00 zł

Strona internetowa projektu: http://szkolaprzedsiebiorcow.edu.pl/

Informacja z dn. 10.09.2018 r.

Projekty realizowane w ramach dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt "Remont kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu"

Głównym celem projektu było zachowanie i utrwalenie wartości zabytkowej kaplicy p.w. św.Tomasza Kantuaryjskiego, będącej częścią Zamku Piastowskiego w Raciborzu, poprzez kompleksową renowację remontową. Kaplica z ok. 1290 roku jest wpisana do rejestru zabytków.

Wykonano prace konserwatorskie m.in. na wczesnogotyckich kamiennych elementach wystroju ściany północnej (obramienia sediliów), laskowaniach okien z maswerkami, żebrach i sklepieniu oraz innych elementach wystroju wnętrza. Prace te przywróciły pierwotne walory estetyczne dekoracji wystroju zaliczanych do wybitnych osiągnięć wczesnogotyckiej architektury Śląska i posiadających wysoką wartość zabytkową oraz znacznie poprawiły ich stan techniczny. Realizacja prac w kaplicy spowodowała powstrzymanie destrukcji obiektu poprzez ustabilizowanie warunków wilgotnościowych, przyczyniła się również do eliminacji zasolenia i mikroorganizmów.

Ponadto, w ramach prac konserwatorsko-remontowych wykonano:
- wymiany pokrycia dachowego i instalacji odgromowej,
- renowacji elewacji,
- konserwację oraz wzmocnienie strukturalnego portalu wejściowego i drzwi zewnętrznych;
- pełną konserwację oraz wzmocnienie strukturalne elementów kamieniarki okiennej od strony wnętrza kaplicy;
- wzmocnienie kawerny w murze belką żelbetową;
- montaż witraży okiennych;
- konserwację techniczną portalu w ścianie południowej;
- konserwację elementów chóru muzycznego (kolumny, balustrada maswerkowa, wsporniki);
- konserwację sklepienia pod chórem;
- konstrukcję kanału w celu ekspozycji kamiennych konsol żeber sklepienia, kamienno-ceglanego portalu w otworze drzwi prowadzącym do tunelowych schodów usytuowanych w grubości ściany wschodniej;
- naprawy i wzmocnienie ściany fundamentowej oraz sklepienia nad piwnicą;
- warsty podposadzkowe parteru;
- wymiany konstrukcji połogi na chórze;
- usunięto części wtórnych tynków oraz przepony szlemowej ze ścian.

W reultacie wykonanych prac renowacyjnych w kaplicy przywrócono obiektowi funkcje użytkowe.

Całkowita kwota projektu: 665.379,53 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 299.287,71 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 366.091,82 zł
Okres realizacji projektu: 2010 r. - 2015 r.

Projekty realizowane w ramach dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Projekt „Rodzina, ach rodzina! – program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu raciborskiego”

Głównym celem realizacji zadania była skuteczna pomoc rodzinom zastępczym zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem. Projekt był adresowany do 15 zawodowych rodzin zastępczych, w których wychowują się dzieci z terenu naszego powiatu.Zadanie było realizowane we współpracy Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „Tęcza”.

W ramach projektu zorganizowane zostało trzydniowe szkolenie wyjazdowe dla zawodowych rodzin zastępczych. W szkoleniu wzięły udział pełne rodziny, zarówno rodzice, jak i dzieci powierzone do opieki i biologiczne. Projekt zakładał również wsparcie rodzin zastępczych poprzez zakup sprzętu domowego niezbędnego dla sprawnego wykonywania codziennych obowiązków domowych. Dobór rodzaju sprzętu dla danej rodziny oparty został na wykazanych przez rodzinę potrzebach, w odniesieniu do podanego wachlarza możliwości wyboru. Kwota dofinansowania dla każdej z rodzin to 2 000 zł. Rodziny otrzymały wybrany sprzęt AGD w październiku 2011 r.

Całkowita kwota projektu: 70.680,29 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 47.801,00 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 22.879,19 zł
Okres realizacji projektu: lipiec 2011 r. -  grudzień 2011 r.

Projekt „Powalczmy o uśmiech dziecka! - program wspierania dziecka i rodziny na terenie powiatu raciborskiego”

Projekt był realizowany przez Powiat Raciborski wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu tj. Stowarzyszeniem Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”.

Głównym celem realizacji zadania było zwiększenie skuteczności różnych form pomocy dzieciom i rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem idei rodzicielstwa zastępczego poprzez zbudowanie modelowej sieci wsparcia w ramach partnerstwa publiczno-społecznego.

W ramach projektu zostały zrealizowane 3 główne działania:
I. Uruchomienie sieci wsparcia - powołanie Centrum Wspierania Dziecka i Rodziny w Raciborzu oraz Punktów Konsultacyjnych w 2 gminach powiatu raciborskiego.
II. Wspólne działania w ramach funkcjonującej sieci wsparcia. (profesjonalna opieka rodzin; specjalistyczne poradnictwo m.in. z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki, profilaktyki i terapii uzależnień; szkolenia, warsztaty edukacyjne).
III. Medialna akcja promocyjna - promocja idei rodzicielstwa zastępczego.

Całkowita kwota projektu: 135.934,30 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 99.029,13 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 36.905,17 zł
Okres realizacji projektu: 01.07.2008 r. - 15.12.2008 r.

Projekty zrealizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach"

Projekt został zrealizowany w miejscowościach Ligota Książęca, Łubowice, Grzegorzowice. Inwestycja ta, polegała na pełnej przebudowie konstrukcji jezdni na długości 1897 m, przebudowie chodników, wykonaniu dwóch odcinków ścieżki rowerowej. Wymieniono również i uzupełniono studzienki ściekowe na kanalizacji deszczowej oraz oczyszczono i odmulono rowy. Przebudowano także 2 skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy z drogi, a trzy z 4 istniejących przystanków wyposażono w perony. Droga zyskała nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Całkowita kwota projektu: 5 242 762,52, w tym:
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 2 499 601,00 zł
Wkład własny Partnerów: 2 743 161,52 zł
Okres realizacji projektu: 2018 r.

Projekt "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu - etap II"

Zadanie polegało głównie na wymianie konstrukcji i nawierzchni jezdni na odcinku 0,782 km, przebudowie chodnika, wykonaniu ścieżki rowerowej, wykonaniu pobocza, wymianie istniejących oraz zabudowie nowych studzienek ściekowych.

Całkowita kwota projektu: 1 560 980,26 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa:  727 492,00 zł
Wkład własny Partnerów: 833 488,26 zł
Okres realizacji projektu: 2017 r.

Projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień"

Przedmiotem zadania była przebudowa drogi powiatowej nr 3545S, od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 935 w miejscowości Rzuchów do granicy Powiatu Raciborskiego z Powiatem Wodzisławskim w miejscowości Pogrzebień. Całkowita długość przebudowanej drogi wyniosła 2 346 m. Zakresem zadania objęto głównie przebudowę drogi o szerokości 5,5 m z wymianą konstrukcji drogowej, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonanie fragmentu chodnika i przebudowę peronu przystanku autobusowego, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, regulację istniejących studzienek ściekowych i zabudowę nowych, wykonanie poboczy, wykoszenie, odmulenie rowów przydrożnych, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu.

Całkowita kwota projektu: 2 788 339,88 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1 349 684,00 zł
Wkład własny Partnerów: 1 438 655,88 zł
Okres realizacji projektu: 2017 r.

Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów"

W ramach projektu wykonano rozbudowę drogi powiatowej nr 3521S pomiędzy miejscowościami Szonowice – Modzurów na długości 1,75 km obejmującą poszerzenie jezdni do szerokości 5,5-6,0 m, budowę chodników ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, utwardzenie poboczy, budowę kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych odwadniających.

Całkowita kwota projektu: 2 190 780,94 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 979 011,00 zł
Wkład własny Partnerów: 1 211 769,94 zł
Okres realizacji projektu: 2016 r.

Projekt "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu"

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Ocickiej w Raciborzu na długości 798,4 m objęła m.in. przebudowę drogi z dostosowaniem jezdni do szerokości 6,0 m, przebudowę chodników, wykonanie ścieżki rowerowej, przebudowę miejsc postojowych, zjazdów publicznych i indywidualnych, odwodnienie korpusu drogowego.

Całkowita kwota projektu:
 1 698 760,17 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 834 520,00 zł
Wkład własny Partnerów: 864 240,17 zł
Okres realizacji projektu: 2016 r.

Projekty zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków - Kornice"

Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S pomiędzy miejscowościami Maków i Kornice w Gminie Pietrowice Wielkie na długości 2,004 km objęła m.in. wymianę konstrukcji drogi, budowę chodnika, utwardzenie zjazdów i poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych oraz wykonanie odwodnienia.

Całkowita kwota projektu: 2 543 748,89 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1 260 535,00 zł
Wkład własny Partnerów: 1 283 213,89 zł
Okres realizacji projektu: 2015 r.

Projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach"

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej DP 3515S od skrzyżowania z DK 45 i ul. Bojanowską do skrzyżowania z DK 45 w południowej części miejscowości Bieńkowice. Całkowita długość przebudowanej drogi wyniosła ok. 0,810 km. Zakres zadania objął m.in. przebudowę drogi poprzez wymianę konstrukcji drogowej, przebudowę istniejącego chodnika, budowę nowego chodnika, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, utwardzenie pobocza, modernizację sieci kanalizacji deszczowej, modernizację obiektu mostowego, odtworzenie i uzupełnienie poziomego i pionowego oznakowania drogowego, wykonanie bariery ochronnej, uporządkowanie zieleni przydrożnej.

Całkowita kwota projektu:  1 795 945,73 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 897 148,00 zł
Wkład własny Partnerów: 898 797,73 zł
Okres realizacji projektu: 2014 r.

Projekt „Modernizacja dróg powiatowych nr 3503 S i nr 3547 S”

Przedmiotem projektu była modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3547S o długości 1138,90 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3503 S do wjazdu do miejscowości Gamów oraz modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3503S o długości 2367,10 mb na odcinku: od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3547 (prowadząca do miejscowości Gamów). Wykonana modernizacja odcinka drogi miała na celu poprawę warunków oraz bezpieczeństwa użytkowania, zwiększenie płynności ruchu, a przez to zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.

Projekt został zrealizowany wspólnie przez Powiat Raciborski, Gminy Pietrowice Wielkie i Rudnik oraz Oman Sp. z o.o. w Raciborzu i Przedsiębiorstwo TRANS-MAR z Pietrowic Wielkich.

Całkowita kwota projektu: 3.953.883,40 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.976.854,45 zł
Wkład własny Partnerów: 1.977.028,95 zł
Okres realizacji projektu: 2010 - 2011 r.

Projekt „Modernizacja drogi powiatowej nr 3512 S”

Przedmiotem projektu była modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3512 S na odcinku od km 3+144,20 do km 3+987,40; tj. na długości 843 mb. Realizacja projektu doprowadziła do dostosowania pełnej konstrukcji nawierzchni drogowej, jak dla kategorii ruchu KR3 i wyrównania szerokości jezdni do 6,5 m. Wzdłuż drogi wykonane zostały nowe chodniki (perony) zlokalizowane przy zatokach autobusowych w miejscach, gdzie istniała tylko zatoka, o długości 15 i 25 m i szerokości 1,5 m; razem 40 mb chodnika. Ponadto wykonano oczyszczenie i udrożnienie przepustów pod koroną drogi oraz uporządkowano pobocza i zieleń przydrożną. Projekt objął również wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego oraz wymianę barier energochłonnych (typu SP-06).

Droga powiatowa nr 3512 S została dotknięta klęską żywiołową spowodowaną przez powódź w 2010 r. Realizacja zadania była trzecim, ostatnim etapem remontu drogi powiatowej nr 3512 S na terenie powiatu raciborskiego. W I etapie w latach 2006-2007 zrealizowano w ramach „Programu łagodzenie w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap z dnia 28.10.2005 roku” odcinek ul. Brzeskiej w Raciborzu na łącznej długości 498,52 mb. W II etapie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zrealizowano w 2010 r. zadanie pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 – modernizacja drogi powiatowej nr 3512 S” na odcinku o długości 2 635 mb. Wykonanie zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 3512 S” kończy realizację wieloletniego planu modernizacji całej tej drogi.

Projekt został zrealizowany wspólnie przez Powiat Raciborski oraz Miasto Racibórz.

Całkowita kwota projektu: 1.256.966,12 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 628.400,00 zł
Wkład własny Partnerów: 628.566,12 zł
Okres realizacji projektu: 2010 - 2011 r.

Projekt „Modernizacja drogi powiatowej 3503 S”

Projekt zakładał modernizację odcinka drogi powiatowej nr DP 3503 S na odcinku Modzurów – Pawłów. Polegał na przebudowie odcinka drogi powiatowej na długości 3 568 mb oraz wyremontowanie wzdłuż drogi pobocza na odcinku 3 505 mb. Realizacja projektu doprowadziła do dostosowania nośności drogi do odpowiednich standardów (115 kN/oś). Całość oznakowania pionowego wzdłuż drogi została wymieniona. Stosowanie do oznakowania pionowego zostało wykonane również oznakowanie poziome chemoutwardzalne – grubowarstwowe, odblaskowe. W ramach projektu wymieniono oraz zamontowano nowe bariery energochłonne (typu SP-06). Ponadto zostały również wykonane prace w zieleni przydrożnej, wysokiej i niskiej.
Wykonana modernizacja odcinka drogi miała na celu poprawę warunków oraz bezpieczeństwa użytkowania, zwiększenie płynności ruchu, a przez to zmniejszenie uciążliwości dla środowiska. Efektem użytkowym remontu drogi powiatowej nr 3503 S jest usprawnienie połączenia komunikacyjnego gmin powiatu raciborskiego z drogami wojewódzkimi nr 417 i 421, a co za tym idzie z drogą krajową nr 45.

Projekt został zrealizowany wspólnie przez Powiat Raciborski oraz Gminę Rudnik i Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe Sp. Z o. o. „Agromax”.

Całkowita kwota projektu: 3.915.245,07 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.957.500,00 zł
Wkład własny Partnerów: 1.957.745,07 zł
Okres realizacji projektu: 2010 r.

Projekt pt. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3504 S”

Projekt polegał na przebudowie odcinka drogi powiatowej na długości ponad 3 km. Wzdłuż drogi został wyremontowany chodnik na długości 269,30 mb oraz pobocze (3 km). Całość oznakowania (znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu) wymienione zostały na nowe tablice z folii I generacji, a znaki typu A-7 oraz B-20 z folii II generacji. Stosownie do oznakowania pionowego zostało wykonane oznakowanie poziome cienkowarstwowe, odblaskowe.

Inwestycja objęła 2 główne etapy rzeczowej realizacji:
1.Wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni drogowej jak dla kategorii ruchu KR3 po wcześniejszym doprowadzeniu podłoża gruntowego do grupy nośności G1.
2.Wymianę nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej na drugim odcinku drogi powiatowej nr 3504 S – odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do mostka betonowego w Pietrowicach.

Wykonana modernizacja odcinka drogi miała na celu poprawę warunków oraz bezpieczeństwa użytkowania, zwiększenie płynności ruchu, a przez to zmniejszenie uciążliwości dla środowiska. Efektem użytkowym remontu drogi powiatowej nr 3504S jest usprawnienie połączenia komunikacyjnego gmin powiatu raciborskiego z drogą wojewódzką 416, a co za tym idzie z drogą wojewódzką 417 oraz krajową 45.

Projekt był realizowany wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Gminę Pietrowice Wielkie.

Całkowita kwota projektu: 3.548.717,07 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.774.000,00 zł
Wkład własny Partnerów: 1.774 .717,07 zł
Okres realizacji projektu: 2009 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
NBP_Szkola_Ml_Przeds_Rap_Ewaluacja.pdf NBP_Szkola_Ml_Przeds_Rap_Ewaluacja.pdf 19-07-31 07:59 384.81KB NBP_Szkola_Ml_Przeds_Rap_Ewaluacja.pdf pobierz
początek strony