początek strony

Powiat

Uczniowie i nauczyciele z „Mechanika” zdobywają dodatkowe kwalifikacje

2018-03-22, Czwartek
 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu od września 2017 roku realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU Nr 2 „Mechanik”.

Zgodnie z przebiegiem realizacji projektu przeprowadzona została rekrutacja, poprzedzona kampanią informacyjną o założeniach projektu, w wyniku której wyłoniono 100 uczniów i 15 nauczycieli.

Od października ubiegłego roku trwały zajęcia z doradztwa zawodowego, w których każdy z uczestników został objęty 9 - godzinną indywidualną ścieżką. Spotkania odbywały się w salach CKZiU Nr 2 ”Mechanik” i prowadzone były przez doradców zawodowych.

Dotychczas w ramach projektu 10 uczestników ukończyło certyfikowany „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”. Kolejny kurs pn. „CISCO-CCNA Routing and Switching" trwa od stycznia do marca 2018 r., a bierze w nim udział 10 uczniów i 1 nauczyciel. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Ponadto podczas ferii zimowych 22 uczniów wzięło udział w pierwszym etapie staży i praktyk zawodowych. Odbyły się one w następujących  firmach: PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział "Racibórz", Koltech Sp z o.o. w Raciborzu, OSTROG.NET J.Wałęga & M.Musioł Sp.J. w Raciborzu, Concept automatic w Raciborzu, EMA-Brzezie Sp. z o.o. w Raciborzu oraz Silesia Press w Czernicy. Staże i praktyki będą kontynuowane w trakcie wakacji.

W ramach projektu juz wkrótce doposażone w niezbędny sprzęt dydaktyczny zostaną następujące pracownie:
- informatyczna,
- automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych,
- obróbki skrawaniem,
- pomiarów elektrycznych,
- maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca planowane są wizyty studyjne i warsztaty w firmach.

Wartość całkowita projektu: 1.784.890,86 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 1.517.157,23 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 178.489,09 zł
Wkład własny powiatu raciborskiego:
- finansowy: 56.034,54 zł
- rzeczowy: 33.210,00 zł.

Beneficjent: Powiat Raciborski
Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 31.08.2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni.

Projekt jest uzupełnieniem projektu  https://www.powiatraciborski.pl/starostwo/strona232.html 

 

wszystkie