początek strony
Starostwo Powiatowe

Projekty zrealizowane ze środków krajowych

Projekty realizowane w ramach dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Projekt „Rodzina, ach rodzina! – program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu raciborskiego”

Głównym celem realizacji zadania była skuteczna pomoc rodzinom zastępczym zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem. Projekt był adresowany do 15 zawodowych rodzin zastępczych, w których wychowują się dzieci z terenu naszego powiatu.Zadanie było realizowane we współpracy Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „Tęcza”.

W ramach projektu zorganizowane zostało trzydniowe szkolenie wyjazdowe dla zawodowych rodzin zastępczych. W szkoleniu wzięły udział pełne rodziny, zarówno rodzice, jak i dzieci powierzone do opieki i biologiczne. Projekt zakładał również wsparcie rodzin zastępczych poprzez zakup sprzętu domowego niezbędnego dla sprawnego wykonywania codziennych obowiązków domowych. Dobór rodzaju sprzętu dla danej rodziny oparty został na wykazanych przez rodzinę potrzebach, w odniesieniu do podanego wachlarza możliwości wyboru. Kwota dofinansowania dla każdej z rodzin to 2 000 zł. Rodziny otrzymały wybrany sprzęt AGD w październiku 2011 r.

Całkowita kwota projektu: 70.680,29 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 47.801,00 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 22.879,19 zł
Okres realizacji projektu: lipiec 2011 r. -  grudzień 2011 r.

Projekt „Powalczmy o uśmiech dziecka! - program wspierania dziecka i rodziny na terenie powiatu raciborskiego”

Projekt był realizowany przez Powiat Raciborski wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu tj. Stowarzyszeniem Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”.

Głównym celem realizacji zadania było zwiększenie skuteczności różnych form pomocy dzieciom i rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem idei rodzicielstwa zastępczego poprzez zbudowanie modelowej sieci wsparcia w ramach partnerstwa publiczno-społecznego.

W ramach projektu zostały zrealizowane 3 główne działania:
I. Uruchomienie sieci wsparcia - powołanie Centrum Wspierania Dziecka i Rodziny w Raciborzu oraz Punktów Konsultacyjnych w 2 gminach powiatu raciborskiego.
II. Wspólne działania w ramach funkcjonującej sieci wsparcia. (profesjonalna opieka rodzin; specjalistyczne poradnictwo m.in. z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki, profilaktyki i terapii uzależnień; szkolenia, warsztaty edukacyjne).
III. Medialna akcja promocyjna - promocja idei rodzicielstwa zastępczego.

Całkowita kwota projektu: 135.934,30 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 99.029,13 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 36.905,17 zł
Okres realizacji projektu: 01.07.2008 r. - 15.12.2008 r.

 

Projekty realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Projekt „Modernizacja dróg powiatowych nr 3503 S i nr 3547 S”

Projekt pt. „Modernizacja dróg powiatowych nr 3503 S i nr 3503 S” został zrealizowany wspólnie przez Powiat Raciborski, Gminy Pietrowice Wielkie i Rudnik oraz Oman Sp. z o.o. w Raciborzu i Przedsiębiorstwo TRANS-MAR z Pietrowic Wielkich.

Projekt współfinansowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Loklanych 2008-2011.

Wartość projektu:
3 953 883,40 zł
Kwota dotacji z budżetu państwa:
1 976 854,45 zł
Wkład własny partnerów: 1 977 028,95


Okres realizacji zadania: 2010 – 2011 r.

Przedmiotem projektu była modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3547S o długości 1138,90 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3503 S do wjazdu do miejscowości Gamów oraz modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3503S o długości 2367,10 mb na odcinku: od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3547 (prowadząca do miejscowości Gamów).

Wykonana modernizacja odcinka drogi miała na celu poprawę warunków oraz bezpieczeństwa użytkowania, zwiększenie płynności ruchu, a przez to zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.

Projekt „Modernizacja drogi powiatowej nr 3512 S”

Projekt pt. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3512 S” został zrealizowany wspólnie przez Powiat Raciborski oraz Miasto Racibórz.

Projekt współfinansowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Loklanych 2008-2011.

Wartość projektu:
1 256 966,12 zł
Kwota dotacji z budżetu państwa: 
628 400,00 zł
Wkład własny partnerów: 
628 566,12 zł

Okres realizacji zadania: 2010 – 2011 r.

Przedmiotem projektu była modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3512 S na odcinku od km 3+144,20 do km 3+987,40; tj. na długości 843 mb. Realizacja projektu doprowadziła do dostosowania pełnej konstrukcji nawierzchni drogowej, jak dla kategorii ruchu KR3 i wyrównania szerokości jezdni do 6,5 m. Wzdłuż drogi wykonane zostały nowe chodniki (perony) zlokalizowane przy zatokach autobusowych w miejscach, gdzie istniała tylko zatoka, o długości 15 i 25 m i szerokości 1,5 m; razem 40 mb chodnika. Ponadto wykonano oczyszczenie i udrożnienie przepustów pod koroną drogi oraz uporządkowano pobocza i zieleń przydrożną. Projekt objął również wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego oraz wymianę barier energochłonnych (typu SP-06)

Droga powiatowa nr 3512 S została dotknięta klęską żywiołową spowodowaną przez powódź w 2010 r.

Realizacja zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3512 S” jest trzecim, ostatnim etapem remontu drogi powiatowej nr 3512 S na terenie powiatu raciborskiego. W I etapie w latach 2006-2007 zrealizowano w ramach „Programu łagodzenie w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap z dnia 28.10.2005 roku” odcinek ul. Brzeskiej w Raciborzu na łącznej długości 498,52 mb. W II etapie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zrealizowano w 2010 r. zadanie pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 – modernizacja drogi powiatowej nr 3512 S” na odcinku o długości 2 635 mb. Wykonanie zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 3512 S” kończy realizację wieloletniego planu modernizacji całej tej drogi.


Projekt „Modernizacja drogi powiatowej 3503 S”

Projekt pt. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3503S” był realizowany wspólnie przez Powiat Raciborski oraz Gminę Rudnik i Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe Sp. Z o. o. „Agromax”.

Wartość projektu: 3 915 245,07 zł
Wkład własny partnerów: 1 957 745,07 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 957 500,00 zł
Okres realizacji projektu: 2010 r.

Projekt współfinansowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Loklanych 2008-2011.

Projekt zakładał modernizację odcinka drogi powiatowej nr DP 3503 S na odcinku Modzurów – Pawłów. Polegał na przebudowie odcinka drogi powiatowej na długości 3 568 mb oraz wyremontowanie wzdłuż drogi pobocza na odcinku 3 505 mb. Realizacja projektu doprowadziła do dostosowania nośności drogi do odpowiednich standardów (115 kN/oś). Całość oznakowania pionowego wzdłuż drogi została wymieniona. Stosowanie do oznakowania pionowego zostało wykonane również oznakowanie poziome chemoutwardzalne – grubowarstwowe, odblaskowe. W ramach projektu wymieniono oraz zamontowano nowe bariery energochłonne (typu SP-06). Ponadto zostały również wykonane prace w zieleni przydrożnej, wysokiej i niskiej.

Wykonana modernizacja odcinka drogi miała na celu poprawę warunków oraz bezpieczeństwa użytkowania, zwiększenie płynności ruchu, a przez to zmniejszenie uciążliwości dla środowiska. Efektem użytkowym remontu drogi powiatowej nr 3503 S jest usprawnienie połączenia komunikacyjnego gmin powiatu raciborskiego z drogami wojewódzkimi nr 417 i 421, a co za tym idzie z drogą krajową nr 45.


Projekt pt. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3504 S”
 
Projekt pt. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3504S” (droga z Pawłowa do Pietrowic Wielkich) był realizowany wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Gminę Pietrowice Wielkie.

Wartość projektu: 3 548 717,07 zł.
Wkład własny partnerów: 1 774  717,07 zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 774 000,00 zł.
Okres realizacji projektu: 2009 r.

Projekt współfinansowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Loklanych 2008-2011.

Projekt polegał na przebudowie odcinka drogi powiatowej na długości ponad 3 km. Wzdłuż drogi został wyremontowany chodnik na długości 269,30 mb oraz pobocze (3 km). Całość oznakowania (znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu) wymienione zostały na nowe tablice z folii I generacji, a znaki typu A-7 oraz B-20 z folii II generacji. Stosownie do oznakowania pionowego zostało wykonane oznakowanie poziome cienkowarstwowe, odblaskowe.

Inwestycja objęła 2 główne etapy rzeczowej realizacji:
1.Wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni drogowej jak dla kategorii ruchu KR3 po wcześniejszym doprowadzeniu podłoża gruntowego do grupy nośności G1.
2.Wymianę nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej na drugim odcinku drogi powiatowej nr 3504 S – odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do mostka betonowego w Pietrowicach.

Wykonana modernizacja odcinka drogi miała na celu poprawę warunków oraz bezpieczeństwa użytkowania, zwiększenie płynności ruchu, a przez to zmniejszenie uciążliwości dla środowiska. Efektem użytkowym remontu drogi powiatowej nr 3504S jest usprawnienie połączenia komunikacyjnego gmin powiatu raciborskiego z drogą wojewódzką 416, a co za tym idzie z drogą wojewódzką 417 oraz krajową 45.

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl

Do 30 listopada czekamy na zgłaszanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2016.

Szczegóły tutaj

info