Mieszko AD 2018

Gala wręczenia nagród Mieszko AD 2018 odbyła się 27 stycznia 2019 r. w Restauracji "REGE" w Bieńkowicach.

Nominowani i laureaci w dziedzinach:

1. Kultura:

- Teatr TRZYNASTKA
- Barbara Gąska
- Wolfgang Beracz
- Chór Mieszany CANTATE
- Gabriela Materzok
- Bronisław Piróg

Laureatką została:
Gabriela Materzok – dyplomowany instruktor kulturalno – oświatowy ze specjalnością tańca towarzyskiego. Poza zawodem bibliotekarza głównym jej zawodowym zajęciem jest choreografia. Z wielkimi sukcesami zajmowała się Zespołem Pieśni i Tańca „Strzecha” oraz Grupami Tanecznymi „Strzechowianie” i „Sanssouci”. Od dwudziestu pięciu lat związana jest z zespołem „Tworkauer Eiche”. Ideą artystyczną – konsekwentnie realizowaną przez panią Gabrielę – jest pielęgnowanie ludowych tańców naszych przodków aby ochronić je przed zapomnieniem. Dlatego w repertuarze znalazły się nie tylko ludowe tańce niemieckie i śląskie , ale także z innych regionów Polski. Zespół prezentuje także tańce z Czech, Austrii, Meksyku, Chorwacji i Grecji. Występuje przed publicznością krajową i zagraniczną. Może pochwalić się udziałem w ponad trzystu pięćdziesięciu wydarzeniach w Polsce i w wielu krajach europejskich.. Do najważniejszych z nich należą prezentacje tańców śląskich i niemieckich na Festiwalach Kultury Niemieckiej we Wrocławiu i Kędzierzynie-Koźlu a także dwukrotnie na Ogólnopolskim Festiwalu Tańców Ludowych „EUROPEADA” .  Zespół reprezentował ziemię raciborską podczas Dożynek Prezydenckich w Spale oraz Dożynek Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych w Tworkowie. Był także współorganizatorem imprezy pod nazwą „Międzynarodowy Taniec w Tworkowie”. Wysoki poziom artystyczny zespołu to w znaczącym stopniu zasługa pani Gabrieli, która jest bardzo dobrym fachowcem, wspaniałym przyjacielem młodzieży, doskonałym wychowawcą, profesjonalnym organizatorem a przede wszystkim osobą  niezwykłej pasji, ogromnego zaangażowania, poświęcenia i oddania.

2. Społeczna:

- Katarzyna Wiśniewska
- Hanna Nitefor
- Wiesław i Urszula Marciniak
- Józefa Kielak

Laureatką została:
Hanna Nitefor – z wykształcenia oligofrenopedagog – jest emerytowaną nauczycielką zajęć terapeutycznych w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu a także założycielką i byłą vice i prezeską istniejącego przy Zespole – Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym, którego misją jest rozwiązywanie problemów dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Aktualnie jest koordynatorem w Wiodącym Ośrodku Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczym, obejmującym opieką dzieci zagrożone niepełnosprawnością posiadającym orzeczenie o potrzebie wspomagania rozwoju. Lista jej działań - daleko wykraczających poza obowiązki służbowe – była i jest obszerna i znacząca. Zawsze znajduje czas na niesienie pomocy potrzebującym. Współpracuje z wieloma instytucjami, które wspierają tę pomoc. Organizuje  przedsięwzięcia charytatywne przynoszące dochody przeznaczane na leczenie, rehabilitację i wypoczynek. Jest pomysłodawczynią przedsięwzięć zmierzających do uwrażliwiania społeczności lokalnej na potrzeby osób niepełnosprawnych. Organizuje kursy, warsztaty i specjalistyczne zajęcia ułatwiające funkcjonowanie niepełnosprawnym. Wspiera ich w trudnych sytuacjach życia codziennego, konsultuje i doradza.  Umożliwia  kontakty z urzędami, instytucjami pomocowymi, służbą zdrowia i placówkami rehabilitacyjnymi. Przez wiele lat była główną animatorką „Bajtel Gali” czyli biesiad śląskich szkół specjalnych – integrującej imprezy artystycznej o zasięgu regionalnym.

3. Promocja:

- Łukasz Kuschnik

Laureatem został:
Łukasz Kuschnik – z wykształcenia ekonomista o specjalności „gospodarka miejska i regionalna” z zamiłowania jest pszczelarzem. Z dużą pasją i oddaniem kontynuuje wielopokoleniowe, rodzinne tradycje. Jego - wspólna z ojcem – krzyżanowicka pasieka to prawie sto wykonanych własnoręcznie uli, w których hoduje  od dziesięciu do pięćdziesięciu tysięcy pszczół. W swojej działalności poza aspektem biznesowym, dobitnie eksponuje wątek przyrodniczy i ekologiczny propagując ideę konieczności dbania przez człowieka o równowagę ekosystemu poprzez poszanowanie gatunków i docenianie bezcennej roli pszczół w życiu człowieka. Poza produkcją miodu i pszczelich produktów Łukasz Kuschnik zajmuje się także wyrobem świec woskowych. Dając wodze fantazji i spełniając artystyczne pasje w tej dziedzinie a także powodowany chęcią promocji powiatu raciborskiego, stworzył woskową miniaturę zamkowej kaplicy świętego Tomasza Becketa w Raciborzu, przyczyniając się tym samym do skutecznego rozsławiania tego zabytku i miejsca jego lokalizacji.

4. Całokształt działalności:

- Piotr Dominiak
- Mariola Kandziora
- Stanisław Borowik

Laureatem został:
Stanisław Borowik – emerytowany funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej
w Raciborzu - to pomysłodawca, inicjator, główny organizator i dyrektor przedsięwzięcia pod nazwą „Memoriał imienia młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i druha  Andrzeja Malinowskiego”. Wydarzenie jest hołdem pamięci dla strażaków poległych podczas gaszenia jednego z największych pożarów w Europie – kompleksu leśnego wokół Kuźni Raciborskiej, który dwadzieścia siedem lat temu strawił prawie dziesięć tysięcy hektarów. Impreza dzięki niezwykłej inwencji pana Stanisława z roku na rok ewoluowała zdobywając ponad lokalny zasięg. Co roku przyciąga tłumy Raciborzan oraz osoby przyjezdne. Jest komentowana przez lokalne i centralne media. Gości wielu znakomitych, wybitnych i popularnych przedstawicieli świata artystycznego, nauki, polityki i sportu. W ciągu tego ponad ćwierćwiecza Memoriał stał się pod każdym względem profesjonalnym wydarzeniem zarówno od strony organizacyjnej jak i ze względu na markę i poziom uczestniczących w nim wykonawców. Na stałe wpisał się do kalendarza najważniejszych i największych imprez propagujących wzorowe postawy społeczne, oddanie idei ratowania życia i mienia, bezpieczeństwo, sport, zdrową rywalizację i kulturę. Pan Stanisław znany jest także z organizacji mikołajkowych spotkań dzieci ze strażakami, podczas których rozdawane są słodkie prezenty.

Nagrodę specjalną otrzymał:

Bronisław Piróg – mieszkaniec Polskiej Cerekwi, z wykształcenia elektryk, wieloletni przedsiębiorca handlowy, animator życia społecznego, jest pomysłodawcą i twórcą przedsięwzięcia o nazwie Pływadło, które organizowane jest nieprzerwanie od dziewiętnastu lat pod hasłem „Odra rzeką integracji europejskiej”. Udział w niej biorą pomysłowi konstruktorzy poruszający się po rzece nietypowymi obiektami pływającymi, krzewiąc nadrzędne idee tego wydarzenia, którymi są promowanie walorów turystycznych Odry oraz  integracja  na terenach polsko – czeskiego pogranicza. Eksponowany motyw promocyjny; „Rzeki dzielą – Odra łączy” sprawdza się w tym przypadku całkowicie bowiem w Plywadle – coraz bardziej znanym nie tylko w regionie - biorą udział również Czesi. Pan Bronisław jest także animatorem kolejnej wodniackiej imprezy łączącej walory turystyczne z ekologicznymi pod nazwą Wielkie Sprzątanie Rzeki Rudy. Za  zasługi na rzecz  propagowania turystyki wodnej na Odrze oraz aktywizowania środowisk wodniackich i rowerowych do wykorzystywania naturalnych szlaków turystycznych oraz promocji i rozwoju turystyki - Bronisław Piróg - otrzymał wiele wyróżnień, nagród, odznaczeń i dyplomów.

początek strony