Modernizacja odcinka drogi powiatowej 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntow rolnych Bojanow

 


  Nazwa zadania: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obrębie geodezyjnym Bojanów”

Zadanie dofinansowane z państwowych funduszy celowych
Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Całkowity koszt zadania to 174 177,13 zł, w tym:
- dofinansowanie środkami budżetu Województwa Śląskiego: 72 800,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 85 000,00 zł.
Pozostałą kwotę w wysokości 16 377,13 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego.

Opis zadania: zadanie polegało na modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 3531S o długości 260,00 m poprzez wymianę konstrukcji i nawierzchni jezdni, utwardzenie zjazdu na drogę gruntową wyprofilowanie i utwardzenie poboczy.

Zakres przebudowy obejmował głównie:
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie koryta i warstw podbudów z kruszywa łamanego,
- wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej o grubości 5 cm
 - wykonanie warstwy bitumicznej ścieralnej o grubości 3 cm
- utwardzenie zjazdu na droge gruntową,
- plantowanie poboczy i ich utwardzenie destruktem asfaltowym.

początek strony