Przebudowa drogi powiatowej nr3506S na odcinku od skrzyzowania z DW916 do skrzyzowania z DP3528S


  Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”

Planowany koszt zadania: 19 335 400,86 zł,
- w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 9 667 700,43 zł,

wkład własny Powiatu Raciborskiego: 9 667 700,43 zł w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 325 181,92 zł,

- kwota 9 342 518,51 zł w połowie płatna ze środków Powiatu Raciborskiego oraz w połowie ze środków Gminy Pietrowice Wielkie, Gminy Krzanowice i Gminy Krzyżanowice.

 Opis zadania:

1) przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach o długości 3 850 m,

2) remont drogi powiatowej nr 3506S od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917, na odcinku o długości 231 m,

3) przebudowa drogi powiatowej nr 3529S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina, o długości 3 519.

 Zakres zadania obejmuje głównie:   

Ad. 1) przebudowę konstrukcji jezdni, zjazdów z drogi, poboczy, chodników, remont odcinka kanalizacji deszczowej wraz z zabudową nowych wpustów ściekowych, istniejących przepustów pod jezdnią i zjazdami, remont istniejących rowów, profilowanie ich skarp i odmulanie oraz oznakowanie,

Ad. 2) remont nawierzchni jezdni, regulację wysokościową w jezdni elementów infrastruktury technicznej, zabudowę oświetlenia przejścia dla pieszych oraz oznakowanie,

Ad. 3) w części przebudowę pełnej konstrukcji jezdni, w części przebudowę  nawierzchni jezdni oraz w części jej poszerzenie, przebudowę skrzyżowań, zjazdów z drogi, poboczy, wykonanie nowych oraz przebudowę istniejących chodników, przebudowę lub remont elementów odwodnienia, remont istniejących przepustów pod jezdnią i zjazdami, remont istniejących rowów, profilowanie ich skarp i odmulanie, zabudowę oświetlenia przejść dla pieszych oraz oznakowanie.początek strony