Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie

 


  Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich  od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3  od strony DW 919"


Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) oraz z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowity koszt zadania to 5 848 246,56 zł, w tym:
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 3 204 145,51 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 223 034,53 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 1 421 066,52 zł stanowiły środki Powiatu Raciborskiego, Gminy Krzyżanowice i Gminy Nędza.

 Część 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie”

Opis zadania: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy a następnie wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie.

Zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie na odcinku o długości 1196 mb, to głównie: przebudowa jezdni,  skrzyżowań oraz zjazdów z drogi, wykonanie ścieżki rowerowej i odtworzenie pobocza,  zmiana organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu z drogą gminną - ul. Żwirową, przebudowa elementów odwodnienia wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia oraz oznakowanie.
Zakres remontu drogi powiatowej nr 3516S w Tworkowie na odcinku o długości 1800 mb, to głównie: wymiana nawierzchni bitumicznych (warstw wiążącej i ścieralnej) na jezdni i skrzyżowaniach, wymiana uszkodzonych krawężniki przy jezdni, dostosowanie zjazdów z drogi do nowej nawierzchni oraz oznakowanie.

Cześć 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich  od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919"

Opis zadania: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy a następnie wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919.

Zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich na odcinku o długości 930 mb, to głównie: przebudowa jezdni, skrzyżowań, zjazdów z drogi, chodników oraz parkingów, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzenie pobocza, przebudowa kolidującej infrastruktury energetycznej i teletechnicznej, przebudowa elementów odwodnienia wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia oraz oznakowanie.

początek strony