Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych / Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim


  Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim”

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 3 - PGR

Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Całkowita wartość zadania: 1 927 844,32 zł, w tym:
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1 889 287,43 zł,
- wkład własny: 38 556,89 zł.

Wkład własny jest współfinansowany ze środków Gminy Nędza.

Zadanie przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 3546S o długości 0,98 km.

Zakres zadania obejmuje przede wszystkim:
- przebudowę konstrukcji jezdni, zjazdów i ciągów pieszych,
- wykonanie poboczy,
- odtworzenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych,
- remont i wymianę elementów odwodnienia wraz z ich uzupełnieniem,
- przeniesienie kolidującej infrastruktury,
- wykonanie oznakowania,
- plantowanie terenu.

 

 Polski Lad

początek strony