Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja

 


  Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416”

Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego 
Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Planowany koszt zadania: 17 493 466,08 zł,
- w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 7 843 466,00 zł,
- wkład własny Powiatu Raciborskiego: 9 650 000,08 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu o łącznej długości 2 546 m tj.: 

1) przebudowę drogi powiatowej na odcinku o dł. 265 mb ul. Kościuszki od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Staszica
Zakres zadania obejmuje głównie:
-    przebudowę konstrukcji drogi z wymianą warstw podbudów,
-    przebudowę i wykonanie chodników,
-    wykonanie ścieżki rowerowej,
-    wykonanie miejsc postojowych,
-    przebudowę zatoki autobusowej z nawierzchnią z kostki brukowej kamiennej,
-    przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami,
-    remont istniejącego odwodnienia drogi,
-    przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z zabudową nowych latarni doświetlenia przejść dla pieszych,
-    zabezpieczenie istniejących linii kablowych nN i SN,
-    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

2)  przebudowę drogi powiatowej na odcinku o dł. 615 m od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Staszica do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową
Zakres zadania obejmuje głównie:
-    przebudowę konstrukcji drogi powiatowej z wymianą warstw podbudów pod jezdnią i wykonaniem nowej nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych na odcinkach ulic Łąkowej i Kolejowej,
-    częściową przebudowę układu drogowego ronda na Placu Konstytucji 3 Maja,
-    wymianę nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na rondzie i dojazdach do ronda,
-    przebudowę i wykonanie chodników,
-    wykonanie ścieżek rowerowych,
-    przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami,
-    remont istniejącego odwodnienia,
-    częściową przebudowę sieci gazowej na ul Łąkowej,
-    budowę kanału technologicznego w ciągu odcinka ul. Kolejowej,
-    przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z zabudową nowych latarni doświetlenia przejść dla pieszych,
-    zabezpieczenie istniejących linii kablowych nN i SN,
-    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

3) przebudowę drogi powiatowej na odcinku o dł. 929 mb od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106
Zakres zadania obejmuje głównie:
- przebudowę jezdni wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami z drogi, chodników,
- odtworzenie poboczy,
- przebudowę/remont elementów odwodnienia,
- wymianę krawężników,
- przestawienie kolidujących słupów elektrycznych i teletechnicznych,
- przekładki i  zabezpieczenie odcinków sieci technicznych,
- wykonanie oznakowania oraz montaż urządzenia związanego z bezpieczeństwem ruchu.

4) rozbudowę drogi powiatowej na długości 737 mb od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416.
Zakres zadania obejmuje głównie:
- rozbudowę jezdni (z nowymi warstwami konstrukcyjnymi) wraz ze zjazdami,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę/remont elementów odwodnienia drogi,
- zabudowę krawężników na odcinku odwodnienia drogi,
- wykonanie oznakowania oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

 

początek strony