Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntow rolnych

 


  Nazwa zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie geodezyjnym Krowiarki”


Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z budżetu Województwa Śląskiego.

Całkowity koszt zadania to 518 598,77 zł, w tym:
- dofinansowanie środkami budżetu województwa śląskiego: 225 000,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 202 240,27 zł.
Pozostałą kwotę w wysokości 91 358,50 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Pietrowice Wielkie.

Opis zadania: zadanie polegało na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3524S o długości 900mb w sołectwie Krowiarki.
Zakres przebudowy obejmował głównie:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem urobku,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi z wywiezieniem urobku,
- wykonanie nowych warstw podbudów tłuczniowych z kruszywa łamanego o łącznej grubości 20 cm,
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 8 cm (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna),
- plantowanie poboczy i ich utwardzenie destruktem asfaltowym.

początek strony