Przebudowa odcinkow drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntow rolnych

   Nazwa zadania: „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie geodezyjnym Gamów”


Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z budżetu Województwa Śląskiego.

Całkowity koszt zadania to 545 405,12 zł, w tym:
- dofinansowanie środkami budżetu województwa śląskiego: 130 000,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 237 188,21 zł.
Pozostałą kwotę w wysokości 178 216,91 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego i Gminy Rudnik.

Opis zadania: zadanie polega na przebudowie odcinków drogi powiatowej nr 3547S o długości 420mb (odcinek nr 1) w przysiółku Sławienko i długości 320mb (odcinek nr 2) w miejscowości Gamów.

Zakres przebudowy odcinka nr 1 obejmuje głównie:
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi z wywiezieniem urobku,
- wykonanie w korycie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym o grubości 15 cm,
- wykonanie nowych warstw podbudów tłuczniowych z kruszywa łamanego o łącznej grubości 20 cm,
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 8 cm (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna),
- plantowanie poboczy i ich utwardzenie destruktem asfaltowym z wytworzeniem dwóch mijanek o szerokości 1,50 m.

Zakres przebudowy odcinka nr 2 obejmuje głównie:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudów z wywiezieniem urobku,
- częściowe korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z wywiezieniem urobku,
- remont istniejącego odwodnienia drogi poprzez odmulenie i umocnienie skarp rowu, remont przepustu drogowego, zabudowę wpustów ściekowych wraz z przyłączeniem ich do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej,
- wykonanie nowych warstw podbudów tłuczniowych z kruszywa łamanego o łącznej grubości 20 cm,
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 8 cm (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna),
- plantowanie poboczy i ich utwardzenie destruktem asfaltowym.

początek strony