Zadania dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa

   Nazwa zadania: „Remont jezdni, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice – Owsiszcze w kilometrażach: 0+000-0+354, 0+418-0+551 i 1+774-4+248"


Źródło dofinansowania – dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa

Całkowity koszt zadania to 2 726 069,07 zł, w tym:
- dofinansowanie środkami budżetu państwa: 2 107 982,16 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 618 086,91 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego i Gminy Krzyżanowice.

Opis zadania: zadanie polegało na remoncie odcinków drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice – Owsiszcze na długości  2 961 mb:
-    odcinek nr 1 zlokalizowany w miejscowości Owsiszcze od granicy Państwa do rejonu skrzyżowania z drogą lokalną – ul. Wojska Polskiego w km 0+000 – 0+354 i w km 0+418 – 0+551 o łącznej długości 487,00 mb,
-    odcinek nr 2 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3507 S do skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice w km 1+774 – 4+248 o długości 2 474,00mb.

Zakres zadania  obejmował głównie:
-    remont warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni DP 3511 S na odcinkach o łącznej długości 2961,00 mb wraz ze skrzyżowaniami,
-    wymianę uszkodzonych krawężników betonowych w związku z remontem nawierzchni,
-    przekładkę nawierzchni chodników i zjazdów w celu dostosowania ich nawierzchni do poziomu wymienionego krawężnika,
-    umocnienie i utwardzenie istniejących poboczy gruntowych,
-    wymianę uszkodzonych krat żeliwnych i studzienek ściekowych,
-    niezbędną regulację wlotów wpustów ulicznych,
-    udrożnienia istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej i przepustów,
-    odmulenie rowów, odtworzenie ich profilu podłużnego i poprzecznego.

Ponadto wykonano  połączenie nawierzchni remontowanych odcinków poprzez wymianę z jednoczesnym dostosowaniem warstwy ścieralnej na odcinku w km 0+354-0+418 oraz ułożenie wzdłuż prawej krawędzi jezdni na długości 25mb nowego krawężnika i zabudowę nowej studni ściekowej w rejonie posesji ul. Główna 37 w Krzyżanowicach.

początek strony