Zadania dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa

   Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S w Sławikowie w kilometrażu 0+455-1+150"


Źródło dofinansowania – dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa

Całkowity koszt zadania to 504 365,57 zł, w tym:
- dofinansowanie środkami budżetu państwa: 393 421,49 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 110 944,08 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Rudnik.

Opis zadania: zadanie polegało na remoncie odcinka drogi powiatowej nr 3518S w terenie zabudowanym miejscowości Sławików na odcinku o długości 695,00 mb.

Zakres zadania obejmował głównie:
-    remont warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni DP3518S na odcinku o długości 695 mb,
-    umocnienie i utwardzenie istniejących poboczy,
-    udrożnienie istniejących przepustów pod zjazdami,
-    wymianę uszkodzonych studzienek ściekowych,
-    niezbędną regulację wlotów wpustów ulicznych,
-    odmulenie rowów, odtworzenie ich profilu podłużnego i poprzecznego.

Ponadto wymieniono odpływ z wymienianej studni w rejonie zjazdu do posesji przy ul. Parkowej 31a (odcinek kolektora o długości 6,0m), w celu umożliwienia prawidłowego odprowadzania wód opadowych ze studni ściekowej i jezdni.

początek strony