Zadania dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa

   Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3530S Bojanów – Borucin, w kilometrażu 0+661-1+932"


Źródło dofinansowania – dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa

Całkowity koszt zadania to 944 677,10 zł, w tym:
- dofinansowanie środkami budżetu państwa: 746 848,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 197 829,10 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego i Gminy Krzanowice.

Opis zadania: zadanie polegało na remoncie odcinka drogi powiatowej nr 3530S Bojanów – Borucin na długości 1 271 mb.
Zakres zadania obejmował głównie:
-  remont warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni DP 3530 S na odcinku o długości  1 271,00 mb,
-  umocnienie i utwardzenie istniejących poboczy gruntowych,
-  udrożnienie istniejących przepustów,
-  odmulenie rowów, odtworzenie ich profilu podłużnego i poprzecznego.
-  remont istniejącego w korpusie drogi przepustu drogowego Ø600 w km 1+247.

początek strony