Zadania dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa

   Nazwa zadania: „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-2+313, a także remont odcinków tej drogi w kilometrażach 0+950-1+580 i 2+050-2+288"

Źródło dofinansowania – dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa

Całkowity koszt zadania to 1 461 290,05 zł, w tym:
- dofinansowanie środkami budżetu państwa: 557 644,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 903 646,05 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego i Gminy Krzyżanowice.

Opis zadania: zadanie polegało na remoncie drogi powiatowej nr 3507S na odcinku o łącznej długości 1673,00 mb od końca terenu zabudowanego w Tworkowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3511S w rejonie osady Wydale.

Zakres zadania obejmował głównie:
- remontu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni DP 3507 S na odcinku o łącznej długości 1673,00mb,
- umocnienie i utwardzenie istniejących poboczy,
- udrożnienie istniejących przepustów pod zjazdami,
- odmulenie rowów, odtworzenie ich profilu podłużnego i poprzecznego.

początek strony