Zadania dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa

   Nazwa zadania: „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529S Borucin – Bolesław – Tworków w kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+899-4+890, 5+627-5+777 i  6+997-7+827"

Źródło dofinansowania – dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa

Całkowity koszt zadania to 2 231 236,83 zł, w tym:
- dofinansowanie środkami budżetu państwa: 1 780 069,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 451 167,83 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice i Gminy Krzanowice.

Opis zadania: zadanie polegało na remoncie odcinków drogi powiatowej nr 3529S  Borucin – Bolesław - Tworków na długości 2 522 mb.
Zakres zadania obejmował głównie:
-  remont warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni DP 3529 S na odcinkach o łącznej długości 2 522,00 mb,
-  umocnienie i utwardzenie istniejących poboczy,
-  udrożnienia istniejących przepustów,
-  odmulenie rowów, odtworzenie ich profilu podłużnego i poprzecznego.

początek strony