Zadania dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa


  Nazwa zadania: „Remont przepustu pod drogą powiatową nr 3524S w Krowiarkach w kilometrażu: 5+551"

Źródło dofinansowania – dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa

Całkowity koszt zadania to 136 530,00 zł, w tym:
- dofinansowanie środkami budżetu państwa: 109 224,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 27 306,00 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego i Gminy Pietrowice Wielkie.

Opis zadania: zadanie polegało na remoncie przepustu pod drogą powiatową nr 3524S w Krowiarkach w kilometrażu: 5+551.
Zadanie obejmowało wymianę części przelotowej przepustu DN 2x100m i długości 15m, wymianę ścianek czołowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni i poboczy, odtworzenie nawierzchni bitumicznej, umocnienie skarp i dna rowu.

początek strony