Wzmocnienie konstrukcji czesci budynku sali gimnastycznej ZSO nr 1 w Raciborzu

Wzmocnienie konstrukcji czesci budynku sali gimnastycznej ZSO nr 1 w Raciborzu
  Nazwa zadania: „Wzmocnienie konstrukcji części budynku sali gimnastycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 11”


Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Koszt zadania: 96 750,00 zł.

Opis zadania: zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych związanych z wzmocnieniem podłoża i konstrukcji budynku salki gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu

Zakres przebudowy obejmuje głównie:

-    roboty rozbiórkowe zewnętrznej ścianki dociskowej z cegły klinkierowej wraz z warstwą izolacji cieplnej z wełny mineralnej,

-    wykonanie wykopów na zewnątrz obiektu celem odsłonięcia ścian i ław fundamentowych,

-    wykucie bruzd pionowych w ścianach fundamentowych pod wykonanie mikropalowania,

-    wykonanie przewiertów przez ławy fundamentowe pod wykonanie mikropalowania,

-    wykonanie mikropali metodą iniekcji wielokrotnej, zagłębionych w warstwie twardoplastycznych glin i zakotwienia ich w ławie fundamentowej,

-    odtworzenie murów fundamentowych w miejscach rozkuć.

początek strony