początek strony
Starostwo Powiatowe

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013: 

                                                            

                                              Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego”

Projekt pn. „Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Całkowita kwota projektu: 49 360 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 49 360 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 30.04.2010 r.

Celem głównym projektu „Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego” było ułatwienie dostępu do edukacji mieszkańcom małych miejscowości powiatu raciborskiego poprzez cykl działań edukacyjno - promocyjnych.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1) Akcja promocyjna i upowszechniająca rezultaty projektu.
2) "Czas na wiedzę i edukację" - seminarium inaugurujące projekt.
3) Cykl szkoleń (moduł obligatoryjny): „Akademia przedsiębiorczości - agroturystyka”, „Umiejętności interpersonalne”, „Jak budować współpracę na poziomie lokalnym”.
4) Propozycja szkoleń dodatkowych wg zgłaszanych deklaracji (moduł fakultatywny): obsługa komputera i Internetu lub kurs języka obcego (j. angielski, j. niemiecki).
5) Wizyta studyjna w modelowym gospodarstwie agroturystycznym: m.in. zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego, warsztaty z zakresu rolnictwa ekologicznego
i ekoturystyki.
6) Zielona Oaza Kultur - konkurs edukacyjny dla przedszkoli i szkół.
7) „Inspirujące działania” panel dyskusyjny dla uczestników projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajduja się na stronie:
http://www.efs.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx

Projekt „Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy”

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Całkowita kwota projektu: 954 417,30
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 832 729,09 zł
Wkład własny wynosi 121 688, 21 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2009r. – 30.06.2011r.

Celem głównym projektu „Inwestycja w przyszłość” było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 Zasadniczych Szkołach Zawodowych w Powiecie Raciborskim oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności ogólnych 800 uczniów oraz 50 nauczycieli tych szkół służące zwiększeniu ich zdolności do przyszłego zatrudnienia i szans na nowoczesnym rynku pracy poprzez opracowanie i wdrożenie do realizacji programów rozwojowych szkół.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
Zad.1 Promocja projektu - oparta na wizualizacji projektu, kampanii outdoorowej i medialnej.
Zad.2 Konferencja inaugurująca i zamykająca projekt-promująca i upowszechniająca ideę i
rezultaty projektu.
Zad.3 Rekrutacja, organizacja i monitoring zajęć.
Zad.4 Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne:
  -  Kurs spawania (kurs podstawowy) w osłonie gazów obojętnych elektrodą topliwą MAG 
     (CO2) lub elektrodą nietopliwą TIG (argon) dla 42ucz.
  -  Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym.
  -  Obsługa maszyn sterowanych numerycznie (CMC) tokarki oraz frezarki.
  -  Kurs elektroenergetyczny- elektryk do 1KV.
  -  Obsługa agregatu tynkarskiego.
  -  Obsługa tokarko – frezarki.
  -  Artystyczne układanie roślin.
  -  Kurs obsługi kasy fiskalnej.
Zad.5 Kursy informatyczne certyfikowane MCP, MCSA i ECDL. Szkolenie z zakresu certyfikatów Microsoftu obejmować będzie 2 etapy:
I-szkolenia przygotowujące 60os.do międzynarodowego certyfikatu MCP-(Microsoft Certified Professional).
II-szkolenia dla 12 najlepszych ucz. I etapu przygotowujące do egzaminu MCSA- (Certified Systems Administrator).
Zad.6 Zajęcia pozalekcyjne i doradztwo zawodowe-obejmą nauczanie języków obcych w zakresie wyuczanej specjalności zawodowej oraz zajęcia informatyczne dla z tematyki:
  - Systemy i sieci komputerowe
  - Oprogramowanie biurowe
  - Programowanie strukturalne i obiektowe
Zad. 7 "Edukacja zawodowa w praktyce". Pilotażowy program współpracy szkół i pracodawców-realizowany będzie poprzez warsztaty pozaszkolne, 4 panele dyskusyjne nt. potrzeb lokalnego rynku pracy i doradztwo merytoryczne dla 50 nauczycieli prowadzone przez pracodawców.

STRONA PROJEKTU: http://inwestycjawprzyszlosc.powiatraciborski.pl/

Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajduja się na stronie:
http://www.efs.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx

Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin  i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”

Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału  administracji samorządowej”, Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania  w administracji samorządowej ”.
 
Realizowany w Partnerstwie przez:
Miasto Brzeg - Partner Projektu - www.brzeg.pl 
Miasto Głuchołazy - Partner Projektu – www.glucholazy.pl
Miasto Kędzierzyn - Koźle -Partner Wiodący- Lider Projektu -  www.kedzierzynkozle.pl
Gmina Kornowac - Partner Projektu – www.kornowac.pl
Gmina Krzyżanowice - Partner Projektu – www.krzyżanowice.pl
Gmina Pietrowice Wielkie - Partner Projektu – www.pietrowicewielkie.pl
Miasto Pszów - Partner Projektu – www.pszow.pl
Miasto Racibórz - Partner Projektu -  www.raciborz.pl
Miasto Radlin - Partner Projektu – www.radlin.pl
Miasto Rydułtowy - Partner Projektu – www.rydultowy.pl
Powiat Brzeski - Partner Projektu – www.powiatbrzeski.pl
Powiat Raciborski - Partner Projektu - www.powiatraciborski.pl

Zgodnie z  umową o dofinansowanie projektu nr  UDA – POKL.05.02.01.-00- 362/08-00

Cel ogólny Projektu

Zapewnienie optymalnej jakości wykonywania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego poprzez usprawnienie zarządzania procesami ich realizacji przez urzędy projektodawców.

Cele szczegółowe projektu:
1) usprawnienie komunikacji wewnętrznej i obiegu dokumentów poprzez wdrożenie optymalnych modeli tych procesów, w tym skrócenie czasu otrzymywania przez stanowiska pracy komunikatów wewnętrznych oraz informacji o treści poleceń i dokumentów oraz zwiększenie liczby usług objętych możliwością świadczenia droga elektroniczną;
2) poprawa skuteczności określania potrzeb klientów poprzez wdrożenie optymalnych modeli mierzenia satysfakcji klientów;
3) podniesienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wdrożenie optymalnych modeli mierzenia satysfakcji pracowników i wartościowania stanowisk pracy;
4) zwiększenie liczby usług objętych skutecznym nadzorem poprzez wdrożenie optymalnych modeli zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością;
5) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych w zakresie stosowania objętych projektem optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi zarządzania procesami realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego; we wszystkich urzędach partnerów.

Działania objęte Projektem:
Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej w 12 urzędach beneficjentów.
Wdrożenie optymalnych modeli oraz 4 nowych lub modyfikacja 7 istniejących systemów elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach beneficjentów.
Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi zarządzania ryzykiem w 12 urzędach beneficjentów.
Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji klientów w 12 urzędach beneficjentów.
Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji pracowników w 12 urzędach beneficjentów.
Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi  wartościowania stanowisk pracy w 12 urzędach beneficjentów.
Wdrożenie nowych systemów zarządzania jakością  zgodnych z PN – EN  ISO 9001 : 2001 w 9 urzędach beneficjentów lub rozwój i  doskonalenie istniejących w 3 urzędach beneficjentów.

Okres realizacji projektu:  01.11. 2008 r. - 31.12.2012 r.

Wartość projektu:          4 476 596 zł
Kwota dofinansowania:   4 350 516 zł
Wkład własny partnerów:  126 080 zł

Biuro Projektu:  Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
47 -200 Kędzierzyn-Koźle, tel.(077) 40 50 336 

Informacje o Projekcie więcej >>

Informacje nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajduja się na stronie:
http://www.efs.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx

Projekt systemowy „ Mam zawód – mam pracę w regionie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Wartość projektu: 1 275 804,61 zł
Kwota dofinansowania: 1 093 494,61 zł
Wkład własny: 182 310,00 zł

Okres realizacji: od 1 września 2011 r. do 28 luty 2015 r.

Projekt systemowy pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” był realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach) w partnerstwie z powiatami i miastami na prawach powiatu oraz ze Śląskim Kuratorium Oświaty.

Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, tj. Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.
Cele szczegółowe projektu to:
• podniesienie jakości i zwiększenie dostępności zajęć związanych z planowaniem ścieżki rozwoju zawodowego;
• poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych, staży/praktyk i kursów, w tym kursów certyfikowanych;
• podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych;
• poprawa kontaktu uczeń /szkoła/pracodawca;
• poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego.

Działania objęte Projektem:
Uczniowie uczestniczący w w/w projekcie objęci zostali konsultacjami zawodowymi indywidualnymi i grupowymi, dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i pozaszkolnymi. Zdobyli również nowe doświadczenia i kwalifikacje zawodowe, które zostały potwierdzone certyfikatami. Uczniowie skorzystali również z wizyt studyjnych u pracodawców. W ramach projeku wsparciem objęto 425 uczniów.
Dzięki projektowi „Mam zawód - mam pracę w regionie” uczestniczące szkoły zostały wyposażone w nowoczesne materiały dydaktyczne.


Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://www.efs.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1300962104&art=1300961911&id_m=439

Informacje nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajduja się na stronie: http://www.efs.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx 

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Od grudnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu działał Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego. Liderem projektu było Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, które współrealizowało projekt z Miastem Żory, Rybnik, Jastrzębie Zdrój oraz powiatem raciborskim, wodzisławskim i rybnickim. Inkubator był przede wszystkim punktem doradczo – szkoleniowym, z usług którego mogły korzystać podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne planujące założenie stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Wsparcie w ramach projektu obejmowało:
- indywidualne i grupowe doradztwo bieżące,
- doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa, księgowości i marketingu,
- doradztwo biznesowe,
- szkolenia umożliwiające poszerzenie oraz nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Celem projektu było zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej Subregionu Zachodniego. Inkubatory współdziałały z instytucjami rynku pracy i jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i mediów. Wszystko to miało na celu promocję sektora ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze.

W ramach projektu odbyły się również Targi promocyjne dla podmiotów ekonomii społecznej, na których to działające organizacje mogły zaprezentować swoją działalność.

Oprócz wsparcia szkoleniowo – doradczego wszyscy zainteresowani mogli korzystać z zasobów serwisu internetowego www.kooperatywa.com.pl, który jest zbiorem informacji o lokalach miejskich, przetargach, konkursach, planach inwestycyjnych gmin, miast i lokalnego biznesu. W serwisie zamieszczane są także artykuły o najciekawszych pomysłach przedsiębiorców społecznych z terenu Subregionu Zachodniego.

Czas realizacji projektu: 1 listopada 2012 r. – 30 czerwca 2015 r.

Wartość całkowita projektu: 3 899 183,10 zł
Kwota przypadająca na Powiat Raciborski: 186 729,66 zł
Kwota dofinansowania dla Powiatu Raciborskiego: 186 729,66 zł
Wkład własny: 0 zł  

Informacje nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.efs.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx

Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006:

                                                                                          
           Informacje źródłowe nt. ZPORR 2004-2006 znajdują się na stronie: http://www.zporr.gov.pl/

Projekt „Program Stypendialny Powiatu Raciborskiego dla uczniów w roku szkolnym 2005/2006”

Wartość projektu: 423 791,00 zł
Okres trwania projektu: od 01.09.2005 do 30.08.2006 r.

Wsparcia udzielono 262 uczniom (w tym 159 kobietom). Projekt zrealizowano w 100% (wskaźniki produktu) i 107 % (wskaźniki rezultatu) – 257 osób uzyskało promocję do następnej klasy (w tym 156 kobiet).

Ogółem wartość udzielonego wsparcia 418 633,42 zł (98,78% wartości projektu).

„Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”

Projekt "Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego"

Wartość projektu: 188 553,60 zł.
Okres trwania projektu: od 03.01.2006 do 29.03.2008 r.

W projekcie uczestniczyło 129 osób pracujących z terenu powiatu raciborskiego, a ukończyło 96 (w tym 53 kobiety).

Łącznie przeprowadzono 250 godzin lekcyjnych zajęć w każdej z 10 grup (5 z języka angielskiego, 5 z języka niemieckiego) o różnym poziomie zaawansowania. W celu zintensyfikowania rezultatów zajęcia odbywały się w wymiarze 180 min. tygodniowo. Zajęcia prowadzone były poza godzinami pracy w porach umożliwiających udział uczestników ze wszystkich gmin powiatu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Projekt „Ze stypendium europejskim w przyszłość – student”

Wartość projektu: 51 000,00 zł
Okres trwania projektu: od 01.03.2006 do 30.09.2006 r.

Wsparcia udzielono 67 studentom (w tym 37 kobietom). Projekt zrealizowano w 98,53% (wskaźniki produktu).

Ogółem wartość udzielonego wsparcia 50 250 zł (98,53% wartości projektu).
Wysokość stypendium wyniosła 150 zł miesięcznie przez 5 miesięcy semestru letniego 2005/2006.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Projekt „Program Stypendialny Powiatu Raciborskiego dla uczniów w roku szkolnym 2006-2007”

Wartość projektu: 520 620,00 zł
Okres trwania projektu: od 01.07.2006 do 31.08.2007 r.

Wsparcia udzielono 278 uczniom (w tym 147 kobietom)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Projekt „Stypendium dla studenta – szansa na przyszłość”

Wartość projektu: 175 000,00 zł
Okres trwania projektu: od 01.07.2006 do 30.04.2007 r.

Wsparcia udzielono 148 studentom (w tym 88 kobietom)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Projekt "Eurostypendium drogą do dyplomu"

Wartość projektu: 435 800,00 zł
Okres trwania projektu: 01.02.2009 r.- 30.09.2009 r.

Wsparcie udzielono 132 studentom z terenu powiatu raciborskiego.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl

Do 30 listopada czekamy na zgłaszanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2016.

Szczegóły tutaj

info